Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2019, 14895Vergunningen

Kennisgeving 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West Nederland, betreft gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning gemeente Eemsmond, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 22 maart 2019 tot en met vrijdag 3 mei 2019 ligt het besluit, gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning gemeente Eemsmond, ter inzage inzake de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding van station Eemshaven-Oudeschip naar station Vierverlaten. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op de ontwerpen van de desbetreffende besluiten kan beroep instellen.

Wat gaat er gebeuren?

TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, heeft het initiatief genomen om de huidige 220 kV-verbinding te vervangen door een 380kV-hoogspanningsverbinding tussen station Eemshaven-Oudeschip en station Vierverlaten.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op 7 december 2017 zijn het (rijks)inpassingsplan Eemshaven-Oudeschip – Vierverlaten 380 kV en alle relevante besluiten vastgesteld. De zitting van de Raad van State in de beroeps­procedure is op dit moment nog niet ingepland en zal in 2019 plaatsvinden.

Deze kennisgeving heeft betrekking op een derde gecoördineerde fase, waarbij 1 ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit besluit heeft betrekking op de Omgevingsvergunning tijdelijke werkterreinen, werkwegen en uitritten die in fase 1 ter inzage heeft gelegen en hiermee gedeeltelijk wordt ingetrokken.

Het ontwerpbesluit heeft van vrijdag 14 december 2018 tot en met donderdag 24 januari 2019 ter inzage gelegen. Naar aan­leiding van de terinzagelegging zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Het besluit wordt op donderdag 21 maart 2018 door de Minister van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. De besluiten worden ook bekendgemaakt door aankondiging in de Staatscourant.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt het ontwerpbesluit van vrijdag 22 maart 2019 tot en met vrijdag 3 mei 2019 digitaal inzien op: www.bureau-energieprojecten.nl.

Op papier kunt u dit stuk in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op de locatie:

  • Gemeente Eemsmond, Hoofdstraat-West 1 (bezoekersingang via Kerkplein), Uithuizen.

Hoe kunt u beroep indienen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een ontwerpbesluit kunnen tegen dat besluit beroep instellen bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken en start met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 23 maart 2019 tot en met vrijdag 3 mei 2019. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan beroep instellen.

Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de indieningstermijn kunt u geen nieuwe beroepsgronden meer aanvoeren. Wij raden u aan in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de datum van ondertekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. We verzoeken u vriendelijk om een kopie van het beroepschrift te sturen aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T.a.v. directie WJZ (D-passage 2)

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, laat de Raad van State u weten hoeveel dat precies is en wanneer en hoe u dat moet betalen.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Noord-West 380 kV vindt u op: www.bureau-energieprojecten.nl en www.eemshaven-vierverlaten380kv.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen via telefoonnummer 070 379 89 79.