Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Dienst JustisStaatscourant 2019, 14848Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 5 maart 2019 nr. BOACAT2019/011, tot wijziging van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur van de provincie Groningen 2016 van 28 januari 2016, kenmerk BOACAT2016/008

De Minister voor Rechtsbescherming,

Gelezen het verzoek van het Afdelingshoofd Omgeving & Milieu van de provincie Groningen van 5 februari 2019 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012 waaruit blijkt dat de noodzaak tot het wijzigen van het eerder genoemde categoriale besluit aanwezig is;

Gelet op:

 • artikel 142, eerste lid, aanhef en onder b en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

 • artikel 7, zevende lid, van de Politiewet 2012;

 • artikel 55b van het Wetboek van Strafvordering;

 • artikel 36, eerste lid, en artikel 41, tweede lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • artikel 17, eerste lid, aanhef en onder 2, van de Wet op de economische delicten.

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur van de provincie Groningen 2016 van 28 januari 2016, kenmerk BOACAT2016/008 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2 komt te luiden:

 • 1. De personen, werkzaam in de functie van controleur Scheepvaart in dienst van de provincie Groningen, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2. De personen, werkzaam in de functie van Inspecteur Natuurwetgeving in dienst van de provincie Groningen, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 6a wordt toegevoegd en komt te luiden:

De buitengewoon opsporingsambtenaar, genoemd in artikel 2, lid 2, kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien en een wapenstok.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 5 maart 2019.

De Minister voor Rechtsbescherming, namens deze, C. Huizinga Operationeel manager V&T

Bezwaar maken

U kunt bij de Minister voor Rechtsbescherming tegen deze beslissing bezwaar maken. U doet dit door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na bekendmaking van deze beslissing. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar het volgende adres:

Justis

Afdeling V&T

Postbus 20300

2500 EH Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook door uw gemachtigde laten indienen. Als de gemachtigde geen advocaat is, voeg dan een machtiging bij uw bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift in elk geval het volgende bevat:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken. U kunt ook een kopie van de beslissing meesturen;

 • de gronden van uw bezwaar;

 • uw handtekening of de handtekening van uw gemachtigde.

Voor meer informatie kunt u op www.rijksoverheid.nl de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen beslissingen van de overheid’ downloaden.