Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2019, 14821VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Koggenland

Burgemeester en Wethouders van Koggenland;

NUMMER 297

ZAAKNUMMER Zk19000936

 

*D19.003682*

D19.003682

 

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten zoals aangegeven in artikel 15 van die wet wanneer het wegen betreft in beheer van de gemeente;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

 

Dat gehoord het verzoek van bewoonster perceel Trilgras 25 in De Goorn, voor het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de nabijheid van de woning omdat de bewoonster is verhuisd;

Dat hierdoor de noodzaak zoor een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Trilgras 25 ontbreekt;

Dat de huidige bebording kan worden verwijderd;

Dat het verkeersbesluit 214 niet langer van toepassing is;

dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990.

 

Dit verkeersbesluit is genomen na overleg met de verkeerscoördinator Noord-Holland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking.

 

B E S L U I T: dat het verkeersbesluit 214 tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Trilgras 25 in De Goorn in te trekken en de geplaatste bebording te verwijderen.

 

Dit besluit wordt 18 maart 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

 

 

Koggenland, 12 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens deze,

Gerard van Harskamp

Teammanager Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, is verstreken. Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant schriftelijk of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

 

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

 

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) een verzoek om voorlopige voorziening doen.