Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2019, 14773Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Spierdijk woningbouwplan Spierland (gemeente Koggenland)

Logo Koggenland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Spierdijk-woningbouwplan Spierland ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van 82 woningen in de nieuwe wijk Spierland, aan de oostzijde van Spierdijk, mogelijk te maken.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 18 maart tot en met 28 april 2019 ter inzage (6 weken). Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.koggenland.nl/ruimtelijkeplannen onder de kop “in procedure”. Het identificatienummer is NL.IMRO.1598.BPKSpierland-ON01. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien op de afdeling Wonen & Ondernemen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.  Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het bestemmingsplan inzien.

 

Zienswijze

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerpplan indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met de afdeling Wonen & Ondernemen, tel: 0229-548463.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het betreffende ontwerpbestemmingsplan de zienswijze betrekking heeft.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland