Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 14502Verkeersbesluiten



Verkeersbesluit Open Dagen Turks-Nederlands Cultureel Centrum Soest

Logo Soest

Burgemeester en wethouders van Soest;

overwegende dat door de burgemeester vergunning is verleend voor het organiseren van de open

dagen Turks-Nederlands Cultureel Centrum Soest op 6 en 7 april 2019;

overwegende dat er een inrijverbod voor bestuurders wordt ingesteld op het parkeerterrein bij de Van Goyenlaan (bij nr. 90) en het Van de Veldeplantsoen;

overwegende dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat voor het doorgaande verkeer een alternatieve route beschikbaar is en daarmee de bereikbaarheid van Soest voldoende blijft gewaarborgd;

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

(BABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Soest;

overwegende dat dit besluit wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, weggebruikers en passagiers te beschermen, de vrijheid van het verkeer te waarborgen;

dat het op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 vereist is om een verkeersbesluit te

nemen voor de plaatsing of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat het voorgestelde besluit geen tijdelijke maatregel betreft is die korter duurt dan vier maanden en waarvoor op basis van artikel 34 van het BABW geen verkeersbesluit vereist is;

dat de genoemde wegen in de gemeente Soest liggen en dat deze wegen bij de gemeente Soest in eigendom en beheer zijn;

dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

dat overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie, overeenkomstig artikel 24 van het BABW en dat de politie positief heeft geadviseerd over dit besluit;

dat dit verkeersbesluit in werking treedt op 6 april 2019;

Besluiten:

Vanaf 6 april 2019 11:00 uur tot 7 april 2019 20:00 uur door middel van het plaatsen van bord C01 (gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) van bijlage I van het RVV-90 gesloten voor bestuurders te verklaren het parkeerterrein tussen Van

Goyenlaan (bij huisnr. 90) en het Van de Veldeplantsoen.

Soest, 6 maart 2019