Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2019, 14390Overig

Aanvraag van een watervergunning Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, Horst aan de Maas, Inspectie Leefomgeving en Transport

Waterwet

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van een watervergunning voor het brengen van stoffen afkomstig van eroderende oevers in het oppervlaktewaterlichaam de Maas aan de linkeroever van kilometerraai 125,1 tot kilometerraai 125,7 in de gemeente Horst aan de Maas in relatie tot het project Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

Ter inzage legging

Het ontwerpbesluit, de aanvraag en de kennisgeving liggen van 20 maart 2019 tot en met 30 april 2019- gedurende 6 weken na publicatie in de Staatscourant – tijdens kantooruren ter inzage (alleen op afspraak in te zien, met de heer E.R.A. Lamers of de heer A. van Breemen via het telefoonnummer 088 489 0000) op het volgende adres:

Inspectie Leefomgeving en Transport

Graadt van Roggenweg 500

3531 AH, Utrecht

Hoe kunt u zienswijzen indienen?

Van 20 maart 2019 tot en met 30 april 2019 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen over de ontwerpbesluiten. Stuur uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van de naam van het betreffende ontwerpbesluit naar: Inspectie Leefomgeving en Transport, t.a.v. dhr. E.R.A. Lamers/ A. van Breemen, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Indien u mondeling een zienswijze naar voren wil brengen over het ontwerpbesluit dient u daarvoor een afspraak te maken met de heer E.R.A. Lamers of de heer A. van Breemen via het telefoonnummer 088 489 0000. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met het Meld en Informatie Centrum van de ILT, telefoonnummer 088 489 0000.