Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BorneStaatscourant 2019, 14356OverigM.e.r.-beoordelingsbesluit, uitbreiden van de inrichting, Oude Bieffel 17, Zenderen

Logo Borne

M.e.r.-beoordelingsbesluit

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingevolge artikel 7.17 van de Wet milieubeheer besloten dat geen milieueffectrapportage nodig is ter voorbereiding op een vergunningaanvraag ingevolge de Wabo, voor het uitbreiden van de inrichting aan de Oude Bieffel 17 te Zenderen met een tak zeugenhouderij, bestaande uit 250 gespeende biggen, 25 kraamzeugen, 50 guste en dragende zeugen en 1 dekbeer, waarbij alle dieren op biologische wijze worden gehouden.

 

Inzage

Het besluit en de stukken liggen ter inzage bij de publieks­balie van het gemeentehuis.

 

Bezwaar

Tegen dit besluit staat geen bezwaar open. Tijdens de toekomstige procedure voor een

omgevingsvergunning bestaat de gelegenheid tot het indienen van bezwaar en eventueel beroep. Daarbij

kan ook dit m.e.r.-beoordelingsbesluit worden betrokken.