Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 14332VerkeersbesluitenGemeente Moerdijk - verkeersbesluit inperken parkeerverbod Vlietweg, Klundert

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk

Gelet op:

 • 1.

  het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • 2.

  het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 3.

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • 1.

  dat de Vlietweg in beheer is van de gemeente Moerdijk;

 • 2.

  dat het aantal vrachtwagens dat geparkeerd worden op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen groeit;

 • 3.

  dat er onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn om vrachtwagens in de nachten en weekenden te parkeren;

 • 4.

  dat belanghebbenden (zowel de chauffeurs als de eigenaar van Vlietweg 2) geen bezwaar hebben tegen het opheffen van het parkeerverbod tegenover Vlietweg 2;

 • 5.

  dat door het ophefen van dit parkeerverbod ruimte ontstaat voor 1 a 2 extra vrachtwagens;

 • 6.

  dat niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld door de genoemde verkeersmaatregel, dan wel dat door de treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie zal ontstaan;

 • 7.

  dat instemming met de maatregel bestaat bij de politie.

 

Besluiten

 • 1.

  Tot het intrekken van het parkeerverbod voor het gedeelte van de Vlietweg tegenover Vlietweg 2;

Zevenbergen 19 maart 2019

burgemeester en wethouders van Moerdijk

namens deze,

S.P van der Putten

Teamleider team Infrastructuur

Bezwaarclausule

Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.