Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2019, 14308Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘Hoogezand, Stadshart Tussenhof’ en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder

Logo Midden-Groningen

Ontwerp bestemmingsplan Hoogezand, Stadshart Tussenhof

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Hoogezand, Stadshart Tussenhof’ vanaf donderdag 14 maart 2019 zes weken ter inzage ligt.

 

Inhoud van het bestemmings plan

Om de ontwikkeling van het Stadshart Noord mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan worden aangepast. Dit gebeurt in verschillende deelprojecten. Eerst is het gebied ten zuiden van het spoor aan de beurt, de ‘Tussenhof’ genoemd. Dit zijn de huidige grasvelden aan de Kerkstraat aan de beide zijden van de Erasmusweg.

 

Het plangebied wordt grofweg begrensd door de spoorlijn aan de noordzijde, de Kerkstraat aan de oostzijde en het Kieldiep aan de westzijde. Het bestaande appartementencomplex 'Tussenhof Zuid' aan de Burgemeester van Royenstraat Oost vormt aan de zuidzijde de grens van het plangebied.

 

Uitgangspunt van het ontwerp bestemmingsplan is het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk met bijbehorende parkeerplaatsen. Op deze locatie ‘Tussenhof’ zijn nu 20 grondgebonden woningen en 131 appartementen gepland.

 

Het bestemmings plan inzien

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Hoogezand, Stadshart Tussenhof’ en bijbehorende stukken kunt u inzien vanaf 14 maart 2019 tot en met 24 april 2019. Tijdens deze periode is het ontwerp bestemmingsplan te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder het nummer: NL.IMRO.1952.bphgzstadsdeel1-on01. Digitaal kunt u het plan ook bekijken via www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Hoogezand - Stadshart Noord. Een papieren versie van het ontwerp bestemmingsplan kunt u inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand).

 

Op grond van artikel 3:11, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden de economische verkenningen die aan de basis staan van de conclusies dat het plan economisch uitvoerbaar is, niet ter inzage gelegd.

 

Reageren op het bestemmings plan (indienen zienswijze )

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer: 2018-002854. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het projectteam Stadshart Noord.

 

Beroep

Wij wijzen u er alvast op, dat u alleen een beroepschrift tegen het vastgestelde bestemmingsplan kunt indienen als u:

- tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen dit ontwerp bestemmingsplan óf kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest;

- belanghebbende bent.

 

Crisis - en h erstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in de beroepsprocedure bijzondere bepalingen van toepassing zijn. Die procedure is op dit moment nog niet aan de orde.

 

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen zijn van plan hogere waarden vanwege wegverkeerslawaai en spoorweglawaai vast te stellen voor het hiervoor genoemde bestemmingsplan. De locatie ligt binnen de bestaande geluidszones van de spoorlijn Groningen - Bad Nieuweschans en de Erasmusweg/Van der Duyn Van Maasdamweg.

 

Het ontwerpbesluit inzien

Het ontwerpbesluit kunt u inzien van vanaf 14 maart 2019 tot en met 24 april 2019. Tijdens deze periode is het ontwerpbesluit te bekijken op www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Hoogezand - Stadshart Noord. Een papieren versie van het ontwerpbesluit kunt u inzien bij het Contactplein, locatie Hooge Meeren (Gorecht-Oost 166 te Hoogezand).

 

Reageren op het ontwerpbesluit (indienen zienswijze)

Tijdens de hiervoor genoemde periode kan iedereen een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen om een hogere waarde vast te stellen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, Postbus 75, 9700 AB Hoogezand, onder vermelding van het zaaknummer: 2018-002854. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de genoemde periode een afspraak te maken met een medewerker van het projectteam Stadshart Noord.

 

Informatie

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met een medewerker van het projectteam Stadshart Noord via telefoonnummer (0598) 37 37 37.