Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurStaatscourant 2019, 14127VerkeersbesluitenGemeente Etten-Leur - verkeersbesluit opheffen voetgangersoversteekplaats aan de Beiaard ter hoogte van de voormalige schoollocatie ’t Carillon.

Logo Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

Gelet op:

de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

 op de Beiaard een snelheidsregime van 50 km/u geldt;

 op de hoek Beiaard/Triangeldreef voorheen de basisschool ’t Carillon was gevestigd;

 ter hoogte van deze voormalige schoollocatie op de Beiaard een voetgangersoversteekplaats ligt in de vorm van een zebrapad;

 deze maatregel in het verleden is aangelegd om de veiligheid van met name overstekende schoolkinderen te kunnen waarborgen;

 basisschool ’t Carillon inmiddels is verhuisd naar de Hobodreef, waar een nieuwe brede schoollocatie voor in totaal drie basisscholen gerealiseerd is;

 op de Beiaard ter hoogte van de Trompetlaan (richting de nieuwe schoollocatie) is een voetgangersoversteekplaats aanwezig met een middeneiland;

 kinderen vanaf de overzijde van de Beiaard bij deze oversteekplaats kunnen oversteken richting de nieuwe school;

 voetgangersoversteekplaatsen aangelegd worden op locaties waar veel wordt overgestoken;

 de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de voormalige schoollocatie ’t Carillon weinig gebruikt wordt sinds de basisschool niet meer op deze locatie is gevestigd is;

 de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de voormalige schoollocatie niet goed zichtbaar is in de bocht, en daarom destijds zogenaamde knipperborden zijn aangebracht;

 de nut en noodzaak van de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de oude schoollocatie gelet op voorgaande niet langer aanwezig is;

 ter hoogte van deze voormalige schoollocatie zal het middeneiland behouden blijft en eorden kanalisatiestrepen aangelegd om de oversteeklocatie aan te geven;

 door het behoud van de middengeleider kan men hier veilig blijven oversteken;

 het wenselijk is voor de veiligheid en het beschermen van weggebruikers en passagiers om de voetgangersoversteekplaats aan de Beiaard ter hoogte van de voormalige schoollocatie op te heffen;

 overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met de verkeersadviseur van eenheden Hart van Brabant en de Baronie, namens de korpschef;

 de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) straten in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Etten-Leur;

 het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

1.de voetgangersoversteekplaats op de Beiaard ter hoogte van de voormalige schoollocatie van ’t Carillon op te heffen, door middel van het verwijderen van de zebramarkering op de weg en de verkeersborden L2.

Een en ander zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening.

Etten-Leur, 8 maart 2019

namens burgemeester en wethouders,

Ap van Heeren

Teamleider Civiel en Cultuurtechniek

Bijlage

Situatietekening

Mededelingen