Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeStaatscourant 2019, 1407Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Binnenstad Wijk bij Duurstede 2018’

Logo Wijk bij Duurstede

Zaaknummer 36746

 

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 11 december 2018 het bestemmingsplan ‘Binnenstad Wijk bij Duurstede 2018’ gewijzigd vastgesteld.

 

Dit bestemmingsplan voorziet in een planologisch-juridisch kader voor de binnenstad van Wijk bij Duurstede. Dat is het centrumgebied, binnen de Singel, met uitzondering van de stadshaven.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn zijn met ingang van 10 januari 2019 gedurende zes weken in te zien via:

 

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0352.wbdbinnenstad2018-bva1

 

Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging (10 januari 2019 t/m 20 februari 2019) schriftelijk tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde termijn om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.