Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 14036Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan uitbreiding Boerdijk, 2018

Logo Hoogeveen

Het college van B&W heeft voor een uitbreidingslocatie voor woningbouw aan de Boerdijk te Nieuwlande een bestemmingsplan voorbereid. Het bestemmingsplan maakt woningbouwuitbreiding mogelijk op het agrarisch perceel dat ten noordoosten van Nieuwlande is gelegen. Daarvoor zal het agrarische perceel worden getransformeerd tot een woongebied waarin op een flexibele wijze ruimte wordt geboden voor de realisatie van 12 tot maximaal 14 woningen.

Besloten is op basis van de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie dat geen verdere milieueffectrapportage benodigd is. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen de beslissing om geen milieueffectrapportage op te stellen, geen bezwaar of beroep open. Voor zienswijzen op het planvoornemen wordt u dan ook verwezen naar de procedure van het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij ter inzage liggende stukken.

Inzage

De stukken liggen van 14 maart tot en met 24 april 2019 ter inzage bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0118.2018BP8021005-ON01. Tevens kunt u het plan raadplegen via www.hoogeveen.nl/inzage.

Inloopbijeenkomst

Bent u benieuwd naar de inhoud van het bestemmingsplan, of bent u geïnteresseerd in een kavel? Op donderdag 14 maart 2019 kunt u tussen 19:00 en 20:00 binnen lopen bij MFC De Opsteker, De Spil 1 te Nieuwlande. Voor meer informatie, zie ook het artikel hierover verderop in het Torentje.

Reageren

Tijdens de inzagetermijn kunt u uw zienswijze over dit ontwerpplan bij de gemeenteraad indienen. Dit kan schriftelijk via Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw Lysbeth Schockman via telefoonnummer 14 0528. Wij maken ingediende zienswijzen openbaar. Wanneer u vindt dat uw zienswijze of een deel daarvan niet openbaar mag worden gemaakt, dan zullen wij die informatie vertrouwelijk behandelen als hierop de weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.