Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 14020Ruimtelijke plannenOMGEVINGSVERGUNNING OPRICHTEN ZONNEPARK HENDRIK REINDERSWEG TE PESSE (UITGEBREIDE PROCEDURE).

Logo Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 6 maart 2019 vergunning hebben verleend voor:

  • 1.

    Het oprichten van een zonnepark (± 32 ha) voor een periode van 25 jaar, Hendrik Reindersweg 14b te Pesse (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo).

     

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 maart 2019 tot en met 24 april 2019 ter inzage bij Gemeente Hoogeveen, Raadhuisplein 24, 7901 BW Hoogeveen.

Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.