Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2019, 14000VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, verkeersmaatregelen kruising Beethovenlaan / Julianalaan, Bergschenhoek

Logo Lansingerland

 

Burgemeester en wethouders van Lansingerland;

overwegende het volgende:

Inleiding

De kruising Beethovenlaan / Julianalaan ligt in de kern Bergschenhoek. Momenteel is de Julianalaan een voorrangsweg. Bestuurders die uit de Beethovenlaan komen moeten voorrang verlenen. De maximumsnelheid op de Julianalaan is 50km/u, op de Beethovenlaan begint de zone 30 km/u. De kruising Julianalaan / Oosteindseweg is recentelijk aangepakt en omgevormd tot een gelijkwaardige kruising met een maximumsnelheid van 30 km/u. De kruising Julianalaan / Beethovenlaan wordt direct na dat werk aangepast. Vooruitlopend op de herinrichting van de hele Julianalaan wordt de kruising Julianalaan /Beethovenlaan uitgevoerd als gelijkwaardige kruising met een maximumsnelheid van 30 km/u. Ook wordt het bord met de blauwe zone een stukje opgeschoven, in lijn met de huidige belijning. Voor deze aanpassingen is een verkeersbesluit verplicht.

Wetgeving

Volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994, art. 2) kunnen regels worden vastgesteld met het doel tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

 

Om deze doelen te bereiken kan het nodig zijn om verkeersmaatregelen te treffen. Artikel 15, 1e lid, van de WVW 1994 stelt dat voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden een verkeersbesluit moet worden genomen. Dit geldt wanneer hierdoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Argumentatie en verkeersmaatregelen

Voor het verzekeren van de veiligheid op de weg en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan is het gewenst om van de kruising Julianalaan / Beethovenlaan een gelijkwaardige kruising te maken. Dit is in lijn met het gevoerde (verkeersveiligheids)beleid van de gemeente. Om de snelheid van het rijdende verkeer te verlagen, leggen we de kruising op een plateau aan. Hierdoor strookt de inrichting van de weg met de maximumsnelheid.

 

Situering en beheer van de wegen

De in dit verkeersbesluit genoemde weg ligt bin­nen de be­bouw­de kom van de ge­meente Lansingerland en is bij deze gemeente in beheer en onderhoud.

 

Overleg met politie

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de politie.

 

Bevoegdheid tot het nemen van het besluit

De teammanager Kwaliteitsbeheer openbare ruimte is in het geldende mandaatregister door het college gemandateerd tot het nemen van het besluit. Gelet op het voren­staande en het be­paal­de in de Wegenver­keerswet en de uit­voe­rings­re­geling van die wet is tot het onder­staande besluit gekomen.

 

Situatietekening

Besluiten:

 

 • I.

  het verwijderen van de voorrangregeling, door

  • a.

   verwijderen van de haaientanden op de Beethovenlaan

  • b.

   verwijderen van bord B6, conform RVV 1990, op de Beethovenlaan

  • c.

   verwijderen van bord B4, conform RVV 1990, op de Julianalaan, centrum in

  • d.

   verwijderen van bord B5, conform RVV 1990, op de Julianalaan, centrum uit

 

 • II.

  het instellen van de maximumsnelheid van 30 km/u door

  • a.

   verwijderen van borden A1-30zb en A1-30ze, conform RVV 1990, op de Beethovenlaan

  • b.

   verplaatsen van borden A1-30zb en A1-30ze, conform RVV 1990, op de Julianalaan van de noordwestzijde van de kruising naar de zuidoostzijde van de kruising

 

 • III.

  Het uitbreiden van de parkeerschijfzone, door het verplaatsen van het bord E10 en E11, conform RVV 1990, op de Julianalaan van de noordwestzijde van de kruising naar de zuidoostzijde van de kruising

 

 • IV.

  Dit besluit te publiceren in de Staatscourant;

 

 • V.

  Een kopie van dit besluit te zen­den aan:

  • a.

   Politie Rotterdam, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam;

  

Namens burgemeester en wethouders van Lansingerland,

 

Natasja Boom

Teammanager Kwaliteitsbeheer Openbare Ruimte

Afdeling Beheer & Onderhoud

    

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem altijd eerst contact op met de gemeente. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven. Medewerkers van de gemeente nemen samen met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Lansingerland. Let u er wel op, dat u het bezwaar indient binnen de wettelijke termijn.

Het adres voor het indienen van een schriftelijk bezwaar is: College van burgemeester en wethouders van gemeente Lansingerland, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs

 

Of voor het indienen van digitaal bezwaar: zie www.lansingerland.nl onder het kopje ‘formulieren’.

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken ingaande de dag na publicatie. Schrijf in uw bezwaarschrift tenminste uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het nummer van het verkeersbesluit, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, waarom u het niet eens bent met ons besluit en uw handtekening.

 

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Het adres is: Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam

 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.