Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2019, 1394Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Meeden – Tankstation’

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat de gemeenteraad op 20 december 2018 het bestemmingsplan ‘Meeden – Tankstation’, vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1952.bpmeetankstation-va01, ongewijzigd heeft vastgesteld.

 

Inhoud van het plan

Aan de Hereweg 167 in Meeden staat al sinds jaar en dag een tankstation. Er is een initiatief ingekomen voor de bouw van een nieuw tankstation nabij Meeden, direct oostelijk van de N33. Het gaat hier om een bedrijfsverplaatsing vanuit het centrum van Meeden, waarbij het nieuwe tankstation in de plaats komt van het huidige tankstation aan de Hereweg. Het huidige tankstation is per 1 augustus 2018 gesloten en er wordt een nieuwe invulling voor het pand gezocht. Onder andere wonen, detailhandel, dienstverlening en horeca zijn toegestaan.

 

Het nieuwe tankstation is gepland aan de oostzijde van de Beneden Veensloot, schuin tegenover de bestaande carpoolplaats. Het nieuwe tankstation wordt een onbemande pomp. In eerste instantie wordt één pompeiland gerealiseerd met aan weerszijden een tankplek. In de toekomst is ook een uitbreiding mogelijk in de vorm van een tweede pompeiland met twee extra tankplekken.

 

Het plan inzien

Het bestemmingsplan ‘Meeden – Tankstation’ met bijbehorende stukken en het raadsbesluit kunt u inzien vanaf donderdag 17 januari 2019 tot en met woensdag 27 februari 2019. Tijdens deze periode is het bestemmingsplan te raadplegen via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.1952.bpmeetankstation-va01. U kunt het bestemmingsplan ook bekijken via de gemeentelijke website www.midden-groningen.nl, onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplannen > Meeden. Daarnaast kunt u een papieren versie van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken inzien bij het Contactplein van het gemeentehuis in Hoogezand (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand.

 

Reageren op het plan ( instellen beroep )

Tijdens de beroepstermijn (17 januari 2019 tot en met 27 februari 2019) kan beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend.

 

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

In beroep gaan heeft geen schorsende werking. Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

Informatie

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0598) 37 37 37.