Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmelandStaatscourant 2019, 13917Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Molenweg 1 - Nes’

Logo Ameland

Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.44 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat het college bij besluit van 22 januari 2019 het wijzigingsplan ‘Molenweg 1 - Nes’ gewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn zes zienswijzen ingediend. Het wijzigingsplan heeft betrekking op het op het planologisch mogelijk maken van een hotel/pension aan de Molenweg 1 in Nes, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie A, nummer 3103.

Het wijzigingsplan ‘Molenweg 1-Nes’ en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 14 maart 2019 tot het einde van de beroepstermijn ter inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het wijzigingsplan met bijlagen kunt u ook vinden op www.ameland.nl. De reactie op de zienswijzen is terug te vinden in de zienswijzenota, welke is bijgevoegd bij het vaststellingsbesluit. Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht, kan vanaf 14 maart 2019 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest tijdig een zienswijze in te dienen. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Ballum, 13 maart 2019

College van burgemeester en wethouders van Ameland

Namens deze:

G. van Klaveren, burgemeester