Vaststelling bestemmingsplan Woondorpen, gemeente Loppersum

Logo Loppersum

Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 25 februari 2019 het bestemmingsplan 'Woondorpen' heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de huidige bestemmingsplannen 'Kleine Kernen', 'Stedum' en 't Zandt' te actualiseren. Ook zijn enkele middelgrote ontwikkelingen meegenomen, zoals de camping in 't Zandt en het sportterrein achter het dorpshuis in Garrelsweer. Voor de percelen B2714 en B2715 ten noordoosten van Ypeylaan 5 en 9 in Stedum is een bestemming 'Woongebied' opgenomen.

Het bestemmingsplan biedt een juridische regeling voor gebruik en bebouwing op perceelsniveau voor de dorpen Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Startenhuizen, Huizinge, Leermens, Oosterwijtwerd, Stedum, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum/Wirdumerdraai, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk.

 

Inzage

 • -

  Het bestemmingsplan ligt gedurende zes weken op het gemeentehuis ter inzage, van 12 maart 2019 tot en met 22 april 2019;

 • -

  Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, planidentificatienummer NL.IMRO.0024.05BP0000-VG01;

   

Beroep

Bent u het niet eens met dit bestemmingsplan? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen:

 • -

  van 12 maart 2019 tot en met 22 april 2019;

 • -

  als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

 • -

  als u belanghebbende bent en bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

 

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat het bestemmingsplan in werking treedt? Dan kunt u, als u beroep heeft ingesteld, ook een 'verzoek om een voorlopige voorziening' indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt uw verzoek toegekend? Dan schort de inwerkingtreding van het besluit op tot een beslissing is genomen over het beroep.

 

Loppersum, 11 maart 2019

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Loppersum,

 

mr. J.W.M. Engels, burgemeester.

J.H. Bonnema, secretaris.

 

Naar boven