Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2019, 138Ruimtelijke plannenSonseweg 1 met naastgelegen gronden

Logo Best

ter inzage ligt:

- ontwerpbestemmingsplan ‘Sonseweg 1 met naastgelegen gronden’;

- anterieure overeenkomst ‘Sonseweg 1’

- beleidsregel ‘Welstandscriteria Sonseweg 1’;

- ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid ‘Sonseweg 1’.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken bekend dat met ingang van 9 januari 2019 tot en met 19 februari 2019, tijdens de openingstijden het ontwerpbestemmingsplan ‘Sonseweg 1 met naastgelegen gronden’, de beleidsregel ‘Welstandscriteria Sonseweg 1, Best’, en het ontwerp hogere waardenbesluit kan worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Best. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0753.bpsonseweg1-ON01. Een link naar deze site is ook opgenomen op www.gemeentebest.nl. Daar vindt u ook de concept welstandscriteria en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden.

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld ten behoeve van de herontwikkeling van de locatie Sonseweg 1 naar een locatie met in totaal 6 woningen. Het plangebied voor het bestemmingsplan betreft de Sonseweg 1 met naastgelegen gronden.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt op grond van artikel 3.8, 1e lid Wet ruimtelijke ordening van 9 januari 2019 tot en met 19 februari 2019 ter inzage. In deze periode is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Een zienswijze kan op twee manieren kenbaar gemaakt worden. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Het mondeling indienen van een zienswijze is ook mogelijk. Hiertoe dient u tijdig, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 14 0499. Een zienswijze indienen via email is niet mogelijk.

Anterieure overeenkomst ‘Sonseweg 1’

Op grond van artikel 6.24, derde lid Wro maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 8 december 2018 voor de ontwikkeling van het plangebied aan de Sonseweg 1, met bouwbedrijf van Montfort BV, een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24, eerste lid Wro hebben gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt, conform artikel 6.2.12 Bro, gedurende bovengenoemde termijn ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Heeft u vragen over de exploitatieovereenkomst neemt u dan contact op met M. van Tienen, via telefoonnummer 14 0499.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid ‘Sonseweg 1’

Op 26 februari 2018 is een aanvraag ontvangen om het vaststellen van hogere waarden voor Wegverkeerslawaai. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens de gevraagde hogere waarden te verlenen. Op grond van artikel 110 c, 1e lid van de Wet geluidhinder en het bepaalde in afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden met alle daarbij behorende stukken gedurende bovengenoemde termijn ter inzage.

Tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kunnen belanghebbenden gedurende de genoemde periode schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen. Deze zienswijzen richt u aan het college van B&W. 

Heeft u vragen over het ontwerpbesluit hogere waarden neemt u dan contact op met de vakgroep Milieu via telefoonnummer 14 0499.

Beleidsregel ‘Welstandscriteria Sonseweg 1’

Op grond van artikel 12A Woningwet en de gemeentelijke Inspraakverordening ligt de ontwerp beleidsregel ‘Welstandscriteria Sonseweg 1, Best’ gedurende bovengenoemde periode ter inzage.

Tegen de welstandscriteria kan een ingezetene en een belanghebbende gedurende de genoemde periode schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen.

Heeft u vragen over het beeldkwaliteitplan neemt u dan contact op met de secretaris welstand, via telefoonnummer 14 0499.

Best, 8 januari 2019

Burgemeester en wethouders gemeente Best