Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergStaatscourant 2019, 13701VergunningenRubriek: Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning

Logo Hardenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend, dat met ingang van 14 maart 2019 voor een ieder, gedurende zes weken tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, ter inzage ligt de volgende ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken:

Bruchterveld

- het splitsen van de woning op het perceel 't Lijntje 8 en 8a

Schuinesloot

- het bouwen van een varkensstal, oprichten van een inrichting en handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden op het perceel Fransenweg 2

Gemotiveerde schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen de ontwerpbeschikkingen kunnen door een ieder tot en met 24 april 2019 worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Hardenberg, 13 maart 2019