Zaaksverdelingsreglement Rechtbank Den Haag

Vooraf

In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Den Haag vast voor welke zaken de rechtzoekende in welke zittingsplaatsen in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.

Het zaaksverdelingsreglement is ten opzichte van de versie vastgesteld op 4 oktober 2016 op onderdeel 3 ‘Indiening van stukken’ aangepast. Vanaf 1 januari 2019 moeten de stukken voor de straf- en Mulderzittingen bij de locatie Den Haag worden ingediend in plaats van bij de locaties Leiden of Gouda.

Bepalingen

1. Zittingsplaatsen

Het Arrondissement heeft de volgende zittingsplaatsen:

A. Locatie Den Haag

bezoekadres

postadres

openingstijden

Prins Clauslaan 60

2595 AJ Den Haag

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

ma-vrij

08.30–17.00 uur

B. Locatie Leiden

bezoekadres

postadres

openingstijden

Witte Singel 1

2311 BG Leiden

Postbus 11171

2301 ED Leiden

ma-vrij

08.30–17.00 uur

C. Locatie Gouda

bezoekadres

postadres

openingstijden

Oosthaven 25

2801 PC Gouda

Postbus 3013

2800 CC Gouda

ma-vrij

08.30–17.00 uur

Informatie over zaken

Voor informatie over een zaak die op de betreffende zittingsplaats wordt behandeld, kan de rechtzoekende op die zittingsplaats terecht (gegevens zie boven).

2. Zaaksverdelingen

In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de rechtspraaklocaties van dit arrondissement worden behandeld.

 

ZITTINGSPLAATSEN

LOKET

DEN HAAG

A

B

C

A

B

C

Bestuursrecht

           

Rijksbelastingen

x

   

x

   

Vreemdelingenzaken

x

   

x

   

Wabo-milieuzaken

x

   

x

   

Sociale zekerheid

x

   

x

   

Studiefinanciering

x

   

x

   

Ambtenarenrecht

x

   

x

   

Lokale belastingen en WOZ

x

   

x

   

Wet werk en Bijstand

x

   

x

   

Wet Maatschappelijke ondersteuning

x

   

x

   

Overige bestuurlijke zaken

x

   

x

   
             

Civiel recht

           

Kantonzaken

           

Civiele zaken tot € 25.000,-

x

x

x

x

x

x

Arbeidszaken

x

x

x

x

x

x

Agentuurzaken

x

x

x

x

x

x

Huurzaken

x

x

x

x

x

x

Pachtzaken

x

x

x

x

x

x

             

Handelszaken

           

Insolventies natuurlijke- en rechtspersonen

x

   

x

   

Schuldsaneringen (WSNP)

x

   

x

   

Civiele zaken vanaf € 25.000,-

x

   

x

   

Voorlopige voorzieningen in civiele zaken

x

   

x

   

Handelsrekesten

x

   

x

   
             

Personen- en familierecht

           

Curatele

x

x

x

x

x

x

Bewind en mentorschap

x

x

x

x

x

x

Huwelijk / Partnerschap

x

   

x

   

Gezag, omgang, woonplaats

x

   

x

   

Ondertoezichtstelling

x

   

x

   

Uithuisplaatsing

x

   

x

   

Scheiding c.a.

x

   

x

   

Levensonderhoud (alimentatie)

x

   

x

   

Adoptie

x

   

x

   

Verhaal bijstand

x

   

x

   

Burgerlijke Stand

x

   

x

   

Voogdij overige

x

   

x

   

Wet op de jeugdzorg

x

   

x

   

Erkenning / ontkenning vaderschap

x

   

x

   

Verdeling / verrekening

x

   

x

   

Leerplichtzaken

x

x

x

x

   

Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

x

   

x

   

Huisverbod

x

   

x

   

Overige familiezaken

x

   

x

   
             

Strafrecht

           

Megazaken

x

   

x

   

LP-zaken

x

   

x

   

FP-zaken

x

   

x

   

PR zaken gedetineerd

x

   

x

   

PR zaken niet gedetineerd

x

   

x

   

MK zaken gedetineerd

x

   

x

   

MK zaken niet gedetineerd

x

   

x

   

Reguliere milieu- en fraudezaken (incl. FP-EK)

x

   

x

   

RC en raadkamer gevangenhouding

x

   

x

   

TBS verlengingen

x

   

x

   

Ontnemingen

x

   

x

   

Overtredingen

x

x

x

x

x

x

Mulderzaken

x

x

x

x

x

x

Jeugdzaken gedetineerd

x

   

x

   

Jeugdzaken niet gedetineerd

x

x

x

x

   

Raadkamer rekesten

x

   

x

   
             

Landelijke concentraties

           

Militaire ambtenarenzaken

x

   

x

   

Internationale kinderontvoeringen

x

   

x

   

Internationale zaken familierecht (IPR-zaken)

x

   

x

   

Octrooizaken en Europese merken en modellen

x

   

x

   

Europees betalingsbevel

x

   

x

   

Internationale misdrijven (WIM-zaken)

x

   

x

   

Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten

x

   

x

   

Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen.

In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken.1

Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere locatie binnen het arrondissement te laten behandelen.

3.Indiening stukken

Tenzij in de wet anders is bepaald, is in bovenstaande bepalingen aangegeven welke postbussen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt behandeld. Dit geldt echter niet voor het afgeven van of het deponeren stukken in overtreding- en/of Mulderzaken. Deze dienen te allen tijde te worden afgegeven of gedeponeerd aan de informatiebalie van de locatie Den Haag.

Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener.

4. Zaakverdeling over locaties

Voor zaken die op meerdere locaties worden behandeld wordt verwezen naar de gemeentelijke indeling zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl

5. Roldatum en tijdstip

Locatie Den Haag

Civiele zaken: woensdag 10.00 uur

Civiele kantonzaken:

Maandag 10.00 uur (na overleg met de griffie)

Dinsdag 10.00 uur

Woensdag 10.00 uur

Donderdag 10.00 uur

Locatie Leiden

Civiele kantonzaken: woensdag 10.00 uur

Locatie Gouda

Civiele kantonzaken: donderdag 10.00 uur

6. Zaken met betrokkenheid van de rechtbank

Zaken kunnen door de rechtbank ter verdere behandeling worden verwezen naar een andere rechtbank, indien naar haar oordeel door betrokkenheid van de rechtbank behandeling van die zaak door een andere rechtbank gewenst is.

7. Uitvoeringsregels

Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Deze regels worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl

8. Slotbepalingen

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 11 december 2018.

Dit reglement komt in de plaats van het reglement van 4 oktober 2016.

Dit reglement wordt aangehaald als: Zaaksverdelingsreglement rechtbank Den Haag.

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Het zaaksverdelingsreglement treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant.


X Noot
1

In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding.

Naar boven