Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 13690Ruimtelijke plannenVOORNEMEN VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE ZUIDERWOLDIGERWATERLOSSING TER HOOGTE VAN ALTEVEER 107 TE HOOGEVEEN

Logo Hoogeveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen maken bekend dat zij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), van plan zijn een vergunning te verlenen voor:

 

- Ecologische verbindingszone Zuidwoldigerwaterlossing, ter hoogte van Alteveer 107 te Hoogeveen / HZ_WABO 2018/0256 (Art. 2.1 lid b & Art. 2.1 lid c van de Wabo)

 

Op de voorbereiding van dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, van toepassing. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 6 weken ter inzage van 13 maart 2019 tot en met 24 april, in het Compagnieshuis bij de Gemeentewinkel, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. De stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0118.2019PB8000010-ON01).

Tijdens de inzagetermijn, gerekend vanaf de dag na publicatie, kan eenieder bij B&W mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Als u een mondelinge zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met team vergunningen.​