Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2019, 13624VergunningenGemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure: het realiseren van inritten van parkeerplaats Oude Lindestraat achter nrs. 30-38 te Heerlen

Logo Heerlen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) met gebruikmaking van de uitgebreide procedure is (zijn) verleend:  

Dossiernummer : 4512

Adres : Oude Lindestraat 30-38, 6411 EJ te Heerlen

Activiteit : het realiseren van inritten van parkeerplaats Oude Lindestraat achter nrs. 30-38 te Heerlen

Datum besluit : 1 maart 2019

IMRO-nummer : NL.IMRO.0917.OV030300W000001-0

 

Beroep instellen

Indien u belanghebbende bent, kunt u beroep instellen tegen het besluit. Een beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd ingediend worden. De stukken liggen met ingang van de dag na de dag van deze bekendmaking en gedurende de termijn voor het indienen van een beroepschrift in het gemeentehuis ter inzage.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en een motivering van uw beroep. Het beroepschrift dient geadresseerd te worden aan de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een beroepschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde internetpagina voor de precieze voorwaarden.

Voor een toelichting van het besluit en de bijbehorende stukken kunt u telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is 14 045. Vanuit het buitenland is het nummer +31 45 5 60 50 40.