Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AppingedamStaatscourant 2019, 13024OverigVoornemen vaststellen hogere waarde wegverkeerslawaai, Opwierde Zuid, zuidzijde Burgemeester Hooft van Iddekingesingel

Logo Appingedam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam zijn voornemens hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai voor het mogelijk maken van circa 13 woningen ten zuiden van de Burgemeester Hooft van Iddekingesingel.

 

Ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan Stad Appingedam – Opwierde Zuid (NL.IMRO.0003.BPOpwierdeZuidAPP-VO01) is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai op de Burgemeester Hooft van Iddekingesingel wordt overschreden. Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om een hogere waarde vast te stellen van maximaal 51 dB voor wegverkeerslawaai. De geluidswaarde voor het binnenstedelijk gebied ligt op 68 dB, dit betekent dat de waarde van 51 dB hier ruim binnen ligt.

 

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor de circa 13 woningen aan de zuidzijde van Burgemeester Hooft van Iddekingesingel een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

 

Inzien

Het ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder met ter zake zijnde stukken liggen van 7 maart 2019 gedurende 6 weken tot en met 17 april 2019 ter inzage in het Stadskantoor aan de Wilhelminaweg 14 te Appingedam.

 

Het Stadskantoor is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 08:30 tot 12:00 uur en 13.00 tot 16.00. Op woensdag van 8.30 uur tot 12.00 en 13.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

 

Zienswijze indienen

Belanghebbenden kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze moet geadresseerd worden aan het college van burgemeester en wethouders van Appingedam, Postbus 15, 9900 AA, Appingedam. Of stuur uw zienswijze naar: info@appingedam.nl.

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u telefonisch een afspraak te maken met de de heer M. van der Gaag of de heer T.J. Zemering van de afdeling Beleid via telefoonnummer 14 0596.