Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WassenaarStaatscourant 2019, 13021Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN VINKELAAN 20A EN RIJKSSSTRAATWEG 361 TER VISIE

Logo Wassenaar

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Vinkelaan 20a en Rijksstraatweg 361’ vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van één woning mogelijk op de locatie van een voormalige kwekerij op het adres Vinkelaan 20a. Daarvoor in de plaats worden er op verschillende locaties van aanvrager Twickel gebouwen gesloopt. Ook worden bij de bestaande woning op het adres Rijksstraatweg 361 de niet benutte uitbreidingsmogelijkheden ingeleverd. Verder wordt door landschappelijke inpassing de ruimtelijke kwaliteit verbeterd.

Ter visielegging

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Vinkelaan 20a en Rijksstraatweg 361’  ligt gedurende zes weken, vanaf donderdag 7 maart tot en met woensdag 17 april 2019 voor een ieder ter inzage bij het Klantencontactcentrum van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. Het plan is ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.wassenaar.nl onder inwoners\ wonen en bouwen\ bestemmingsplannen\ overzicht bestemmingsplannen.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen tegen dit ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad van Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL, Wassenaar. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer via tel. 14070 (toets alleen deze vijf cijfers).

Burgemeester en wethouders van Wassenaar,

Wassenaar, 6 maart 2019.