Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2019, 1258Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 december 2018, kenmerk 1456418-184010-LZ, houdende wijziging van de Regeling palliatieve terminale zorg in verband met een uitbreiding van de activiteiten van de netwerken voor palliatieve zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling palliatieve terminale zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1a vervalt.

B

In paragraaf 2.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is niet van toepassing op de subsidies, bedoeld in paragraaf 2.

C

Het opschrift van paragraaf 3 komt te luiden:

Paragraaf 3. Coördinatie netwerken palliatieve terminale zorg

D

Artikel 22 wordt gewijzigd als volgt:

1. De zinsnede ‘voor een netwerk palliatieve zorg’ wordt telkens vervangen door ‘voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg’.

2. In het derde lid wordt ‘vaststelling’ vervangen door ‘verlening’.

3. In het vierde lid wordt ‘betaling’ vervangen door ‘bevoorschotting’.

E

Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De aanvraag tot verlening van een instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg wordt uiterlijk 15 juli in het jaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ontvangen.

2. In het tweede lid wordt na ‘de aanvraag’ ingevoegd ‘tot verlening’.

3. Het derde, vierde en vijfde lid vervallen, onder verlettering van het zesde lid tot het derde lid.

4. Het derde lid (nieuw) komt te luiden:

 • 3. Artikel 17, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

5. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Artikel 10.1, eerste lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is niet van toepassing op een instellingssubsidie voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg.

6. Het vijfde lid komt te luiden:

5. Instellingssubsidies tot € 25.000 worden verstrekt als subsidies als bedoeld in artikel 1.5, onderdeel a, onder 2°, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

7. Het zesde lid komt te luiden:

6. Instellingssubsidies van € 25.000 tot € 125.000 wordt verstrekt als subsidies als bedoeld in artikel 1.5, onderdeel c, onder 2°, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

8. Het zevende lid komt te luiden:

7. Instellingssubsidies vanaf € 125.000 worden verstrekt als subsidies als bedoeld in artikel 1.5, onderdeel d, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

9. Het achtste lid komt te luiden:

8. In afwijking van artikel 8.7, eerste lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS vormt de ontvanger van een instellingssubsidie van € 125.000 of meer geen egalisatiereserve.

F

Artikel 28 wordt gewijzigd als volgt:

 • 1. In de aanhef wordt ‘voor een netwerk palliatieve zorg’ vervangen door ‘voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg’.

 • 2. Onderdeel c vervalt, onder verlettering van onderdeel d tot onderdeel c.

G

Artikel 31 tot en met 33 worden vernummerd tot artikel 34 tot en met 36.

H

Onder vernummering van paragraaf 4 tot paragraaf 5 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

Paragraaf 4. Inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio’s

Artikel 29

De Minister kan jaarlijks aan een in bijlage 1 genoemde instelling op aanvraag een instellingssubsidie verstrekken voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio ten behoeve van palliatieve patiënten en mensen van 50 jaar en ouder.

Artikel 30
 • 1. De instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio bedraagt ten hoogste het in bijlage 1 bij de desbetreffende instelling en het desbetreffende jaar genoemde bedrag.

 • 2. De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio bijstellen in geval van een wijziging van de netwerkregio.

 • 3. De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio bijstellen, rekening houdend met de ontwikkeling in de kosten van de arbeidsvoorwaarden. Met het oog op deze bijstelling kan de Minister bij de verlening van de instellingssubsidie bepalen welk deel van het subsidiebedrag daarvoor in aanmerking zal worden genomen.

 • 4. Indien een instellingssubsidie met toepassing van het tweede of derde lid wordt bijgesteld, kan de bevoorschotting overeenkomstig worden gewijzigd.

Artikel 31

Van het bedrag, bedoeld in artikel 30, eerste lid, mag 2/7de deel, tot ten hoogste € 100.000 per aanvragende organisatie worden ingezet voor de kosten die door de aanvragende organisatie zelf wordt gemaakt voor het opzetten en operationaliseren van de benodigde infrastructuur, zoals de uitvoeringskosten van facturering.

Artikel 32
 • 1. De aanvraag tot verlening van een instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers wordt uiterlijk 15 juli in het jaar voorafgaande aan het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, ontvangen.

 • 2. Voor de aanvraag tot verlening wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 3. De aanvraag gaat vergezeld van een verklaring als bedoeld in artikel 6 van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU 2013, L352), een zogenoemde de-minimisverklaring, voor het deel van de subsidie dat ingezet wordt voor de activiteiten van de netwerkorganisatie, bedoeld in artikel 31.

 • 4. Artikel 17, tweede lid, en de artikelen 18 en 19 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 5. Artikel 10.1, eerste lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is niet van toepassing op een instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio’s.

 • 6. Instellingssubsidies tot € 25.000 worden verstrekt als subsidies als bedoeld in artikel 1.5, onderdeel a, onder 2°, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

 • 7. Instellingssubsidies van € 25.000 tot € 125.000 wordt verstrekt als subsidies als bedoeld in artikel 1.5, onderdeel c, onder 2°, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

 • 8. Instellingssubsidies vanaf € 125.000 worden verstrekt als subsidies als bedoeld in artikel 1.5, onderdeel d, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

 • 9. In afwijking van artikel 8.7, eerste lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS vormt de ontvanger van een instellingssubsidie van € 125.000 of meer geen egalisatiereserve.

 • 10. In afwijking van het eerste lid, wordt de aanvraag van de instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio ten behoeve van 2019 uiterlijk 28 februari 2019 ontvangen.

Artikel 33
 • 1. De ontvanger van de instellingssubsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio draagt er zorg voor dat uitsluitend geestelijke verzorgers die bekwaam en bevoegd zijn, worden ingeschakeld voor verlening van consulten in de thuissituatie aan palliatieve patiënten of naaste familie en mensen van 50 jaar en ouder met een zingevingsvraag, alsook voor de bijscholing van andere zorgverleners en vrijwilligers en, waar dat meerwaarde heeft, voor het meedraaien in overlegvormen in de eerste lijn. Bekwaam en bevoegd zijn geestelijk verzorgers die ingeschreven zijn in het register van Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).

 • 2. Voor de netwerken kinderpalliatieve zorg gelden de kwaliteitseisen van het kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg.

I

In artikel 36 wordt ‘Regeling palliatieve terminale zorg’ vervangen door ‘Regeling palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging’.

J

Bijlage 1 komt te luiden:

   

Bedragen in hele euro’s voor coördinatie

Bedragen in hele euro’s voor geestelijke verzorging

Netwerk

Organisatie

Gemeenten in de netwerkregio

2019

2019 GV

Almere

Stichting ROS ELAA

Almere

44.951

86.209

Amstelland & Meerlanden

Stichting Bureau VBZ

Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn

63.769

122.299

Amsterdam-Diemen

Stichting Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen

Amsterdam, Diemen

158.970

304.881

Arnhem en de Liemers

Stichting Transmuraal Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem

Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Montferland (voor ½), Overbetuwe, Renkum (voor ½), Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal (Gld.), Westervoort en Zevenaar

83.216

159.596

Delft Westland Oostland

Careyn DWO/NWN B.V.

Delft, Hoek van Holland, Lansingerland (voor ½), Pijnacker-Nootdorp, Westland, Midden-Delfland (voor ¾)

64.339

123.393

Eemland

Stichting Beweging 3.0

Amersfoort, Baarn, Barneveld (voor ¼), Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk (voor ½), Soest en Woudenberg

67.794

130.019

Enschede, Haaksbergen & Noordoost Twente

Stichting Carint Reggeland Groep

Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Losser en Oldenzaal

56.579

108.510

Gelderse Vallei

Stichting Icare

Barneveld (voor ¾), Ede, Renswoude, Renkum (voor ½), Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug (voor 1/7), Veenendaal en Wageningen

64.765

124.210

Gooi en Vechtstreek

Stichting Hospice Gooi en Vechtstreek

Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren

53.626

102.847

Groningen-Centraal

Stichting Elann

Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Winsum (voor ½), Zuidhorn

66.212

126.985

Haaglanden

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer

148.190

284.206

Hertogenbosch/Bommelerwaard

Stichting Kwaliteit en Integratie

Boxtel, Haaren (voor ½), ‘s-Hertogenbosch, Heusden (voor ½) Maasdriel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en Zaltbommel

67.719

129.875

Heuvelland

Stichting Envida

Eijsden, Gulpen-Wittem, Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul

46.753

89.665

Hoogeveen

Stichting Icare

De Wolden (voor 2/3), Hoogeveen en Midden-Drenthe

28.675

54.994

IJssel-Vecht

Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en omgeving

Dalfsen (voor ½), Kampen, Olst – Wijhe (voor 4/9), Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle

55.881

107.171

Kop van Noord-Holland

Stichting Zorg Ondersteuning Noord-Holland Noord

Anna Paulowna, Den Helder, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe

39.147

75.078

Meppel-Steenwijkerland

Stichting Icare

De Wolden (voor 1/3), Meppel, Steenwijkerland en Westerveld

28.509

54.676

Midden- en Zuid-Kennemerland

Stichting Bureau VBZ

Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmerliede c.a., Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

84.306

161.686

Midden-Brabant

Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant

Dongen (voor ½), Gilze en Rijen, Goirle, Haaren (voor 1/2), Heusden (voor 1/2) Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk

82.627

158.466

Midden-Holland

Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland

Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Woerden (voor 1/3) en Zevenhuizen-Moerkapelle

55.488

106.418

Midden-Twente

Stichting Carint Reggeland Groep

Borne, Hengelo (O) en Hof van Twente

34.632

66.419

Nieuwe Waterweg Noord

Stichting Argos Zorggroep

Maassluis, Midden-Delfland (voor ¼), Schiedam en Vlaardingen

42.929

82.331

Noord- en Oost-Flevoland

Stichting Coloriet

Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde (voor 1/2)

44.423

85.197

Noordelijke Maasvallei

Syntein Innovatie B.V.

Bergen (L.) (voor ½), Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave (voor ½), Mill en Sint Hubert, Mook en Middelaar (voor ½) en Sint Anthonis

29.667

56.897

Noord-Groningen

Stichting Elann

Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum (voor ½)

30.947

59.352

Noord-Kennemerland

Stichting Zorg Ondersteuning Noord-Holland Noord

Alkmaar, Bergen (NH.), Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer

52.574

100.829

Noord-Limburg

Stichting Viecuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg

Arcen en Velden, Beesel, Bergen (L.) (voor ½), Helden, Horst aan de Maas, Kessel, Maasbree, Meerlo-Wanssum, Meijel, Sevenum, Venlo en Venray

54.053

103.666

Noord-Midden Drenthe (Assen)

Stichting Icare

Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo

37.791

72.478

Noordoost-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Ameland, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Schiermonnikoog en Tytsjerksteradiel (voor 1/3)

21.464

41.165

Noordoost-Overijssel

Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en omgeving

Hardenberg, Ommen

23.949

45.931

Noordwest-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Boarnsterhim, Franekeradeel, Harlingen, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Terschelling, Tytsjerksteradiel (voor 1/3) en Vlieland

49.148

94.259

Noordwest-Twente

Ziekenhuisgroep Twente

Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten (voor ¾), Tubbergen, Twenterand en Wierden

48.143

92.331

Noordwest-Utrecht

Zuwe Zorg B.V.

Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Maarssen, Montfoort, Oudewater en Woerden (voor 2/3)

39.168

75.118

Noordwest-Veluwe

Stichting Palliatieve Zorg Veluwe

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk (voor ½) Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde (voor ½)

45.541

87.341

Oost-Achterhoek

Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek

Aalten (voor ¾), Berkelland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek (voor ½) en Winterswijk

34.634

66.423

Oostelijk Zuid-Limburg

Stichting Cicero Zorggroep

Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal

53.665

102.922

Oost-Veluwe

Stichting Gelre ziekenhuizen

Apeldoorn, Epe, Hattem, Heerde en Voorst (voor 1/3)

48.589

93.187

Oss – Uden – Veghel

Stichting Kwaliteit en Integratie

Bernheze, Boekel, Grave (voor ½), Landerd, Lith, Maasdonk, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel

55.091

105.656

Rivierengebied

Stichting Zorgcentra Rivierenland

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal (voor ½), Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en West Maas en Waal (voor ½)

40.811

78.269

Roermond

Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en

Woonfaciliteiten Land van Horne

Echt-Susteren, Leudal (voor 4/5), Maasgouw, Roerdalen en Roermond

38.912

74.627

Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen

Stichting Bravis Ziekenhuis

Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen

56.975

109.270

Rotterdam & omstreken

Stichting Lelie Zorggroep

Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland (voor ½) en Rotterdam (excl. Hoek van Holland)

150.566

288.763

Salland

Stichting Carinova Groep

Deventer, Olst – Wijhe (voor 5/9), Raalte, Rijssen-Holten (voor ¼) en Voorst (voor 1/3)

35.792

68.644

Stadsgewest Breda

Stichting Amphia

Aalburg, Alpen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Dongen (voor ½), Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout Werkendam, Woudrichem en Zundert

92.668

177.723

Utrecht-Stad

Aveant B.V.

Utrecht

68.970

132.274

Utrecht-Zuid

Zuwe Zorg B.V.

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen

41.582

79.748

Waardenland

Stichting Het Spectrum

Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Liesveld, Lingewaal (voor ½), Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Zwijndrecht en Zederik

89.462

171.575

Weert

Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten Land van Horne

Cranendonck (voor ½), Leudal (voor 1/5), Nederweert en Weert

25.049

48.040

West-Achterhoek

Stichting Slingeland Ziekenhuis

Aalten (voor ¼), Bronckhorst (voor 3/5), Doetinchem, Montferland (voor ½) en Oude IJsselstreek

35.402

67.896

Westelijke Mijnstreek

Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein

36.399

69.808

West-Friesland

Stichting Zorg Ondersteuning Noord-Holland Noord

Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Wervershoof en Zeevang (voor ½)

47.507

91.111

Zaanstreek Waterland

Stichting Zorg Ondersteuning Noord Holland Noord

Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang (voor ½)

67.375

129.215

Zeeland

Stichting Zorgstroom

Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland, Middelburg Reimerswaal, Sluis, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Veere en Vlissingen

72.663

139.357

Zuid-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Heerenveen, Lemsterland (voor ½), Skarsterlân (voor ½), Weststellingwerf

27.344

52.442

Zuid-Gelderland

Stichting ZZG Zorggroep

Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar (voor ½) Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal (voor ½) en Wijchen

66.309

127.171

Zuid-Holland-Noord

Stichting Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord

Alkemade, Alphen aan den Rijn, Hillegom, Jacobswoude, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

103.996

199.449

Zuid-Hollandse eilanden – Goeree Overflakkee

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee

18.921

36.288

Zuid-Hollandse eilanden – Hoeksche Waard

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

25.298

48.518

Zuid-Hollandse eilanden – Voorne-Putten Rozenburg

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg, Spijkenisse en Westvoorne

39.703

76.144

Zuidoost-Brabant

Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg

Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck (voor ½), Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre

140.389

269.245

Zuidoost-Drenthe (Emmen)

Stichting Icare

Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen

40.034

76.779

Zuidoost-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Achtkarspelen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel (voor 1/3)

36.696

70.377

Zuidoost-Groningen

Stichting Elann

Bellingwedde, Menterwolde, Pekela, Reiderland, Scheemda, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde en Winschoten

36.556

70.109

Zuidoost-Utrecht

Aveant B.V.

Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug (voor 6/7), Wijk bij Duurstede en Zeist

42.511

81.530

Zuidwest-Friesland

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland (voor ½), Littenseradiel, Nijefurd, Skarsterlân (voor ½), Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

31.263

59.958

Zutphen

Stichting Sensire

Bronckhorst (voor 2/5), Brummen, Lochem, Zutphen en Voorst (voor 1/3)

32.840

62.982

         

Netwerk kinderpalliatieve zorg

 

De netwerken kinderpalliatieve zorg volgen de indeling van de zgn. consortia palliatieve zorg. Hiervan maken ook bovenstaande netwerken (en dus ook de benoemde gemeenten) deel van uit.

   

Holland Rijnland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

36.236

60.000

Noord- en Oost Nederland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

36.236

60.000

Noord-Holland en Flevoland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

36.236

60.000

Zuidwest Nederland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

36.236

60.000

Zuidelijk Oost- Nederland

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

36.236

60.000

Limburg en Zuidoost Brabant

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

36.236

60.000

Het Septet/Utrecht

Stichting Pal Kinderpalliatieve Expertise **

 

36.236

60.000

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

TOELICHTING

Algemeen

Op grond van de Regeling palliatieve terminale zorg (hierna: Regeling) worden instellingssubsidies verstrekt voor het verlenen van palliatieve terminale zorg en voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg. Met de onderhavige wijzigingsregeling wordt de Regeling voor wat betreft deze netwerken uitgebreid en op enkele punten aangepast.

De subsidiëring van de netwerken palliatieve zorg wordt uitgebreid, in die zin dat de netwerken in 2019 en 2020 ook zullen worden gesubsidieerd voor de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio’s in de thuissituatie, ten behoeve van palliatieve patiënten en mensen van 50 jaar en ouder met zingevingsvragen. Deze uitbreiding is geregeld in de nieuwe paragraaf 4 van de Regeling. De Kaderregeling is van toepassing op deze subsidies. Naar aanleiding van onderzoek zal in de loop van 2020 worden bezien of de subsidiëring van de inzet van geestelijke verzorgers ook voor 2021 wordt voortgezet.

De subsidie voor de inzet van geestelijke verzorgers vloeit voort uit het Regeerakkoord en is aangekondigd en uitgebreid toegelicht in de Kamerbrief van 8 oktober 2018 ‘Aanpak geestelijke verzorging/levensbegeleiding’ (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29509-68). De inzet is vooral bedoeld voor mensen van 50 jaar en ouder en palliatieve patiënten en kan bestaan uit consulten van geestelijk verzorgers, bijscholing van reguliere zorgverleners en activiteiten om de bekendheid van de (mogelijkheden van de) geestelijk verzorgers te vergroten. Ook wordt de inzet van geestelijke verzorgers voor soortgelijke activiteiten binnen de kinderpalliatieve zorg mogelijk gemaakt. De subsidie kan in 2019 en 2020 voor maximaal 2/7de deel worden ingezet voor de kosten die door de aanvragende organisaties zelf worden gemaakt voor het opzetten en operationaliseren van de benodigde infrastructuur, zoals de uitvoeringskosten van facturering.

Bij de bestaande subsidiëring voor de coördinatie van de netwerken voor palliatieve zorg, in paragraaf 3 van de Regeling, is de systematiek aangepast. De subsidie wordt voortaan met voorafgaande verlening vastgesteld, conform de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (hierna: de Kaderregeling). De Kaderregeling is ook van toepassing op deze subsidies.

Ten behoeve van 2019 is in 2018 al subsidie aangevraagd en verstrekt voor de coördinatie van de netwerken palliatieve zorg. De Regeling zoals die destijds gold, met de systematiek van vaststellen zonder voorafgaande verlening, blijft van toepassing op deze specifieke reeds verstrekte subsidies.

Voor de inzet van geestelijke verzorgers kan begin 2019 alsnog subsidie worden aangevraagd. Voor de subsidiëring van deze activiteiten in 2019 geldt een systeem van verlenen en vaststellen, conform de Kaderregeling. In een enkel geval, als de subsidie minder dan € 25.000 bedraagt, wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld, conform artikel 7.4 van de Kaderregeling. In de meeste gevallen bedraagt de subsidie meer dan € 25.000 en wordt op aanvraag vastgesteld, conform artikel 7.7, dan wel artikel 7.8 van de Kaderregeling.

Bij de subsidiëring ten behoeve van 2020 en mogelijk 2021 (afhankelijk van wat wordt beslist over de wijze van bekostiging van de inzet van geestelijke verzorgers) hebben de netwerken voor beide activiteiten (coördinatie en inzet geestelijke verzorgers) te maken met dezelfde systematiek van verlenen en vaststellen, conform de bovengenoemde artikelen van de Kaderregeling.

Artikelsgewijs

Artikel I

A en B

Nu de Kaderregeling voortaan wel van toepassing is op de subsidiëring van de activiteiten van de netwerken palliatieve zorg, is artikel 5 ingevoegd en vervalt artikel 1a.

C, D, E en F

In het opschrift van paragraaf 3 en in artikel 22 en 28 is verduidelijkt dat deze paragraaf ziet op de coördinatie van de netwerken palliatieve zorg. In artikel 23 is de subsidiesystematiek aangepast. De termijn voor het indienen van de aanvraag tot verlening is ongewijzigd ten opzichte van de aanvraagtermijn van de afgelopen jaren. De aanvraag moet uiterlijk 15 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn ontvangen. De minister besluit binnen 13 weken na afloop van de periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend over de subsidieverlening, zoals voorheen en conform de Kaderregeling.

Afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag, wordt de subsidie vastgesteld overeenkomstig artikel 7.4, artikel 7.7 of artikel 7.8 van de Kaderregeling.

G

De artikelen 31 tot en met 33 zijn vernummerd, met het oog op de nieuwe paragraaf 4.

H

De nieuwe paragraaf 4 ziet op de subsidiëring van de inzet van geestelijke verzorgers in de netwerkregio’s. In artikel 29 en 30 worden de subsidiabele activiteiten, de kring van ontvangers en de hoogte van het subsidiebedrag bepaald. Artikel 31 gaat in op de systematiek van verlenen en vaststellen. De termijn voor het indienen van de aanvraag is hetzelfde als bij de subsidiëring van de coördinatie van de netwerken palliatieve zorg. De aanvraag moet uiterlijk 15 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn ontvangen. De minister besluit eveneens binnen 13 weken na afloop van de periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend over de subsidieverlening. Afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag, wordt deze subsidie ook vastgesteld overeenkomstig artikel 7.4, artikel 7.7 of artikel 7.8 van de Kaderregeling.

In artikel 31 wordt bepaald dat van het bedrag, bedoeld in artikel 30, eerste lid, maar een deel (2/7) mag worden ingezet voor de kosten die door de aanvragende organisaties zelf worden gemaakt voor het opzetten en operationaliseren van de benodigde infrastructuur, zoals de uitvoeringskosten van facturering. Dit heeft te maken met het feit dat het zorgdragen voor deze inzet en voor de betaling aan de geestelijk verzorgers een economische activiteit betreft en daarmee ongeoorloofde staatssteun kan zijn. Organisaties worden derhalve gevraagd bij hun aanvraag een de-minimisverklaring te overleggen.

In artikel 33 wordt bepaald aan welke bekwaamheidseisen geestelijke verzorgers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor inschakeling. Deze eisen zijn terug te vinden op de websites van de VGVZ (www.vgvz.nl) en het Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg (kinderpalliatief.nl). De komende twee jaar gelden als een opstartfase voor geestelijke verzorging in de eerste lijn. Wanneer blijkt dat in deze opstartfase geen geestelijk verzorger met een registratie in het SKGV beschikbaar is, kan er ook een professional worden ingeschakeld met aantoonbare ervaring in het werk van geestelijke verzorging in een zorginstelling. Voorwaarden zijn dat deze professional scholing volgt om de vereiste bekwaamheidseisen voor registratie in het SKGV te behalen en werkt onder supervisie en verantwoordelijkheid van een geregistreerd geestelijk verzorger. Deze werkwijze wordt na afloop van de opstartfase geëvalueerd en mogelijk aangepast.

In artikel 33 wordt eveneens bepaald welke inzet mogelijk (verlening van consulten, bijscholing van andere zorgverleners en vrijwilligers en, waar dat meerwaarde heeft, voor het meedraaien in overlegvormen in de eerste lijn). Ook worden de belangrijkste doelgroepen voor de inzet van geestelijke verzorgers nader bepaald, namelijk mensen in de palliatieve fase (en/of naaste familie) en mensen van 50 jaar en ouder met een zingevingsvraag. Onder naaste familie worden ook broers en zussen verstaan.

Het is de bedoeling dat op termijn ook andere doelgroepen overal in Nederland toegang hebben tot geestelijke verzorging. De regeling richt zich nu voor wat betreft de bekostiging van inschakeling van geestelijke verzorgers eerst op de groep mensen van 50 jaar en ouder en palliatieve patiënten, aangezien de aanvullende middelen uit het Regeerakkoord vanuit het budget voor ‘waardig ouder worden’ komen en de algemene netwerken palliatieve zorg niet voor alle doelgroepen geestelijke verzorging kunnen regelen. De netwerken voor de kinderpalliatieve zorg kunnen overigens wel geestelijke verzorgers voor kinderen en hun naasten gaan bekostigen.

Tenslotte wordt ook afgebakend waar consulten door geestelijke verzorgers kunnen plaatsvinden. Onder thuissituatie worden alle settings verstaan, anders dan binnen zorginstellingen die op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zijn om geestelijke verzorging aan te bieden als de cliënt gedurende een etmaal of langer in een accommodatie verblijft.

I

Nu de Subsidieregeling in 2019 en 2020 niet alleen ziet op palliatieve terminale zorg, maar ook op geestelijke verzorging, is in artikel 36 de citeertitel aangepast.

J

In bijlage 1 zijn de subsidiebedragen voor de inzet van de geestelijke verzorgers in de netwerkregio’s bepaald.

Artikel II

Het was de bedoeling om deze regeling in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2019, ten behoeve van de subsidiëring voor 2019. Dit bleek echter niet haalbaar. Om de netwerken palliatieve zo spoedig mogelijk zekerheid te bieden is besloten dat de regeling zo spoedig mogelijk in werking moet treden en wordt derhalve afgeweken van de vast verandermomenten bij regelgeving (VVM).

Voor de terugwerkende kracht is gekozen omdat de Regeling is gewijzigd ten behoeve van 2019.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge