Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2019, 12420VerkeersbesluitenAanbrengen voetgangersoversteekplaats (zebrapad) Dommeldalseweg Geldrop

Logo Geldrop-Mierlo

VKB2019-03

Samenvatting

De gemeenteraad heeft gevraagd om aan het begin van de Dommeldalseweg een voetgangersoversteekplaats (ook wel: zebrapad) toe te passen. Het zebrapad wordt aangebracht op het verkeersplateau op de kruising met de Langstraat en de Molenstraat.

Aanleiding verkeersbesluit

De raad heeft de wens om voetgangers die de Dommeldalseweg oversteken ter hoogte van de kruising met de Langstraat en de Molenstraat extra veiligheid te bieden. Om dit te realiseren wordt er ter plekke een zebrapad aangebracht.

Huidige verkeersituatie

In het gebied dat wordt ingesloten door de Dommeldalseweg, de Molenstraat en de Kleine Dommel is veel parkeergelegenheid voor auto’s. Er lopen dan ook veel mensen vanuit dit gebied richting het centrum. Veel van hen steken de Dommeldalseweg over richting de Langstraat. Meestal doen ze dit op of in de buurt van het verkeersplateau op de kruising aan het begin van de Dommeldalseweg. Voetgangers blijken zich hierbij niet altijd veilig te voelen.

Gewenste verkeersituatie en uitvoering

Het zebrapad wordt aangebracht op het bestaande verkeersplateau op de kruising van de Dommeldalseweg met de Langstraat en de Molenstraat. Het valt hierdoor binnen de 30-kilometerzone. Het plateau brengt de snelheid van het autoverkeer terug. Het zebrapad past daarom binnen het gemeentelijk beleid ten aanzien van het toepassen van zebrapaden.

Motivering en belangenafweging

De Dommeldalseweg is in beheer en onderhoud van de gemeente Geldrop-Mierlo.

De maatregelen zoals verwoord in dit verkeersbesluit strekken op basis van artikel 2, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) tot:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Het zebrapad biedt voetgangers een veilige oversteekmogelijkheid. Het aantrekkelijker maken van een belangrijke looproute naar het centrum past bij het doel van de gemeente om het centrumbezoek te stimuleren.

De gevolgen van de aanleg van het zebrapad voor het gemotoriseerde verkeer zijn gering.

Juridisch kader

Het college van burgemeester van burgemeester en wethouders is op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de WVW 1994 bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overleg politie

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 van het BABW is overleg gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de politie. Deze heeft op 17 februari 2019 een positief advies afgegeven.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo om:

  • 1.

    een voetgangersoversteekplaats aan te leggen op de Dommeldalseweg, op het plateau ter hoogte van huisnummer 2, door het plaatsen van twee borden van het model L02 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van markering zoals bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2, lid 9, van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.

Tekening

Dit besluit is uitgewerkt in de bij dit besluit behorende verkeerstekening ‘VKB2019-03’.

Communicatie

Op 6 maart 2019 wordt dit verkeersbesluit gepubliceerd in de Staatscourant en in weekblad Middenstandbelangen. Vanaf 7 maart 2019 ligt het besluit inclusief tekening gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking zodra de borden en de markering zijn aangebracht.

Geldrop-Mierlo, 28 februari 2019

namens burgemeester en wethouders,

Gabriel van Houtert

Senior medewerker afdeling Ruimte

Bezwaar

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking schriftelijk bezwaar maken. U richt uw bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

  • uw naam en adres

  • de dagtekening

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen, zie www.geldrop-mierlo.nl.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift leidt er niet toe dat het verkeersbesluit niet wordt uitgevoerd. Als u vindt dat de uitvoering van het besluit moet worden uitgesteld, kunt u hiervoor een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij het team Bestuursrecht van de rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.