Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WormerlandStaatscourant 2019, 12404OverigKennisgeving Beleidskader VTH Milieu 2019-2023 en VTH-strategie Milieu 2019-2023

Logo Wormerland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland maken bekend dat zij het Beleidskader VTH Milieu 2019-2023 en VTH-strategie Milieu 2019-2023 hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 7.2 en 7.3 van het Besluit omgevingsrecht. De stukken ligt vanaf 28-02-2019 voor een ieder ter inzage via Overheid.nl.

Het Beleidskader VTH milieu 2019-2022 vormt, tezamen met de jaarlijkse gemeentelijke prioriteiten het raamwerk voor het jaarlijkse uitvoeringsprogramma voor de taken van Omgevingsdienst IJmond. Het regionaal kader is onderdeel van de beleidscyclus zoals vastgelegd in de kwaliteitscriteria 2.1 zoals die wettelijk verplicht zijn voor organisaties die taken uitvoeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (waaronder provincies, gemeente en uitvoeringsdiensten). Op grond hiervan zijn gemeenten verplicht op regionaal niveau afgestemd uitvoerings- en handhavingsbeleid vast te stellen en op basis hiervan een uitvoeringsprogramma vast te stellen.

Het Beleidskader VTH Milieu 2019-2023 en VTH-strategie Milieu 2019-2023 liggen met ingang van 28-02-2019 gedurende zes weken ter inzage. Tegen de beide stukken kunnen geen zienswijzen worden ingediend, nu het uitvoeringsbeleid van het college betreft.

Publicatiedatum: 28-02-2019