Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwkoopStaatscourant 2019, 12394Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c

Logo Nieuwkoop

Hierbij maakt het college van de gemeente Nieuwkoop overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het bestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c met identificatienummer NL.IMRO.0569.bpTARkerkweg28-on01 in ontwerp ter visie is gelegd.

Beschrijving

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Kerkweg 28, 28b en 28c in Ter Aar. Dit betreft het perceel van Intratuin en de achtergelegen gronden. Met het bestemmingsplan wordt een beperking van het aantal m2 detailhandel beoogd (in vergelijking met wat er op grond van het nu nog geldende bestemmingsplan “Ter Aar en Bovenland” ter plekke aan detailhandel nu nog mogelijk is). Dit houdt in dat voor de achter Intratuin gelegen gronden het aantal m2 detailhandel wordt beperkt tot hetgeen aan Vomar/Hoorne Vastgoed is vergund en de mogelijkheden voor Intratuin worden teruggebracht tot uitsluitend een tuincentrum.

Inzage

Het plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 maart 2019 voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Op de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl (ook benaderbaar via www.nieuwkoop.nl)

  • In het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. Openingstijden: op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur.

Voor het inzien van de stukken is het niet nodig om vooraf een afspraak te maken.

Toelichting op de betreffende stukken is te krijgen bij medewerkers van het Omgevingsloket. Hiervoor dient u wel vooraf een afspraak te maken. Het maken van een afspraak kan via de website van de gemeente (www.nieuwkoop.nl). Kiest u hierbij voor de Activiteit ‘bestemmingsplaninformatie’ en geeft u hierbij aan om welk adres het gaat. Mocht het maken van een afspraak niet lukken of beschikt u niet over internet, neemt u dan telefonisch contact op met het omgevingsloket via telefoonnummer 14 0172.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen bij de raad van de gemeente Nieuwkoop. Het adres is Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of via info@nieuwkoop.nl.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de bovengenoemde periode een afspraak maken met A. van Luijk van Team Ruimte via telefoonnummer 14 0172.

Het naar voren brengen van een zienswijze is een vereiste om in een later stadium beroep in te kunnen stellen.

Hoorzitting

Na de formele periode van zes weken om zienswijzen in te dienen, kan de gemeenteraad ervoor kiezen om een hoorzitting te houden. Indieners van een zienswijze kunnen hun zienswijze dan mondeling toelichten voor een delegatie van raadsleden. Indien een indiener van een zienswijze gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, dient deze zich gedurende termijn van de terinzagelegging hiervoor aan te melden bij griffier@nieuwkoop.nl of telefonisch 0172 – 521308 onder vermelding van de contactgegevens. Datum en plaats van de eventuele hoorzitting worden dan bekend gemaakt aan de desbetreffende indiener na afloop van de tervisielegging.