Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noardeast-FryslânStaatscourant 2019, 12356Ruimtelijke plannenWijzigingsplan Kollumerzwaag – Foarwei 47 (ged.) en besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Logo Noardeast-Fryslân

Op 12 februari heeft het college van burgemeester en wethouders het wijzigingsplan Kollumerzwaag – Foarwei 47 vastgesteld (NL.IMRO.1970.WPKzFoarwei47-VA01). Tevens heeft het college voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel van de woning in het wijzigingsplan een hogere waarde van 52 dB vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai.

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan voorziet in de ontwikkeling van één vrijstaande woning op het perceel tussen Foarwei 45 en 49 te Kollumerzwaag. Aan de bestemming ‘Wonen’ (zonder bouwmogelijkheden) zijn een bouwvlak en de aanduiding erf toegevoegd. Aan de voorzijde is de bestemming gewijzigd in ‘Tuin’. Dit wijzigingsplan is opgesteld binnen de kaders van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het bestemmingsplan “Kollumerzwaag” dat is vastgesteld op 25 juni 2009.

Besluit hogere grenswaarde

Uit het geluidsonderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde als gevolg van het wegverkeer op de Foarwei wordt overschreden. Omdat andere maatregelen niet uitvoerbaar zijn, is besloten een hogere grenswaarde vast te stellen. Voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel van de woning in het wijzigingsplan is een hogere waarde van 52 dB vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai.

Het wijzigingsplan en besluit hogere grenswaarde inzien

U kunt het wijzigingsplan en het besluit hogere grenswaarde tot het einde van de beroepstermijn zonder afspraak bekijken tijdens de openingstijden in het gemeentehuis in Kollum (Van Limburg Stirumweg 18, 9290 AA Kollum). Kunt u niet tijdens de openingstijden? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een ander tijdstip.

U kunt het wijzigingsplan ook bekijken op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/idn/NL.IMRO.1970.WPKzFoarwei47-VA01/

Wilt u reageren?

Tot en met 17 april 2019 kunt u een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500EA Den Haag).

Beroep indienen kan alleen als u:

  • belanghebbende bent en een zienswijze heeft ingediend op het ontwerpwijzigingsplan;

  • belanghebbende bent en geen zienswijze heeft ingediend, maar kunt aantonen dat u daartoe niet in staat bent geweest.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u een voorlopige voorziening aanvragen.

Voor meer informatie over de beroepsprocedure en voorlopige voorziening, kunt u kijken op: https://www.raadvanstate.nl/onze-werkwijze/bestuursrechtspraak/ruimtelijke-ordeningskamer.html.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het team Romte, telefoon: 0519-298888