Besluit van het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand tot het verlenen mandaat in het kader van de AVG

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,

Overwegende dat het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand aan het hoofd van de organisatie staat en is belast met de uitvoering van de bij wet aan de Raad voor Rechtsbijstand opgedragen taken en het nemen van besluiten ter zake,

overwegende dat in het Reglement bestuur Raad voor Rechtsbijstand is bepaald dat het bestuur beslissingsbevoegdheden die hem in de wet zijn verleend via mandaat kan overdragen aan personeelsleden van de Raad voor Rechtsbijstand,

heeft ten aanzien van besluiten ter uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het volgende besloten:

Artikel I

Aan de medewerkers in de functie van Privacy Officer wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Hoofdstuk III Rechten van de betrokkene.

Artikel II

  • 1. Aan medewerkers in de functie van Manager productie, Manager dienstverlening financiën en uitvoering en Hoofd stafdiensten wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten op bezwaarschriften.

  • 2. Indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt betrekking heeft op beslissingen van het bestuur zelf, beslist het bestuur.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatregeling AVG Raad voor Rechtsbijstand.

Aldus vastgesteld in Utrecht, 22 augustus 2018

Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, J.H. Gerritsen

Naar boven