Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeStaatscourant 2019, 12312VerkeersbesluitenGemeente Ede - Verkeersbesluit maximum snelheid - Edeseweg/nieuwe verbindingsweg tussen Dr. W. Dreeslaan en Edeseweg in Ede

Logo Ede

2019022513930

College van burgemeester en wethouders

Overwegingen ten aanzien van het besluit

de Edeseweg en de (nog te realiseren) verbindingsweg tussen Dr. W. Dreeslaan en Edeseweg wegen zijn zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder b van de Wegenverkeerswet 1994;

deze openbare wegen liggen buiten de bebouwde kom van Ede;

de wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Ede;

de wegen vallen binnen de scope van het project Parklaan;

voorts overwegende dat:

in Ede-oost diverse projecten - o.a. de ontwikkeling van de kazernenterreinen, het World Food Centre, Enka, de Kop van de Parkweg, uitbreiding en verplaatsing van het station Ede-Wageningen - gepland staan en/of uitgevoerd worden die extra verkeersbewegingen genereren;

de afwikkeling van al dit nieuwe verkeer over bestaande wegen door Ede niet wenselijk is;

daarvoor nieuwe infrastructuur benodigd is om het verkeer op een goede en veilige wijze naar de stroomwegen te leiden;

project Parklaan voorziet in een deels nieuwe 4,5 kilometer lange ontsluitingsweg aan de oostzijde van Ede;

de Parklaan vanaf de Poortwachter via nieuwe infrastructuur parallel aan de A12 vervolgens via de wegen Edeseweg, Bennekomseweg en Klinkenbergerweg en vervolgens over nieuw aan te leggen infrastructuur over de kazerneterreinen naar de N224 loopt;

voor de realisatie van de Parklaan een bestemmingsplan benodigd is;

dit bestemmingsplan reeds door de gemeenteraad van Ede op 28 januari 2016 is vastgesteld (zaaknummer 40421);

tegen dit bestemmingsplan 3 beroepen waren ingesteld;

de gemeente Ede en de bezwaarmakers in gesprek met elkaar zijn gegaan om te bezien of een compromisvoorstel mogelijk was waardoor de beroepen ingetrokken konden worden;

door aanpassingen in het Functioneel Ontwerp Parklaan de beroepen tegen het bestemmingsplan zijn ingetrokken;

de aanpassingen van het ontwerp bestaan uit afslagverboden (verplichte rijrichtingen), capaciteitsvermindering (2x1 in plaats van 2x2 rijstrooken op de Edeseweg en Bennekomseweg) en een maximum snelheid van 50 km/u op het deel tussen de onderdoorgang A12 en Zandlaan;

dit deel van de Parklaan nabij Natura 2000-gebied ligt;

dit is besloten in de gemeenteraad d.d. 31 januari 2019 (zaaknummer 105633);

voorts overwegende dat,

het verlagen van de maximum snelheid van 80 naar 50 km/u op genoemde wegvakken wenselijk is om het milieu en de natuur zo minimaal mogelijk aan te tasten;

het verlagen van de maximum snelheid van 80 naar 50 km/u op de Edeseweg ten goede komt aan het fietsklimaat op de naastgelegen voorziene Doorfietsroute Ede-Wageningen;

het instellen van een maximum snelheid en verplichte rijrichtingen verkeersbesluitplichtig is;

de afspraak is gemaakt dat zo snel mogelijk na het intrekken van het beroep bij de Raad van State dit verkeersbesluit genomen wordt;

voorts overwegende dat,

om in te spelen op de kwaliteit van de leefomgeving van de Edeseweg en voor behoud van de natuur en milieuwaarden het wenselijk is de maximum snelheid van 80 km/u terug te brengen naar 50 km/u;

om weggebruikers en passagiers te beschermen, de weg in stand te houden, de bruikbaarheid daarvan te waarborgen, door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer, te voorkomen of te beperken en door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden te voorkomen of te beperken, is het noodzakelijk om verkeersmaatregelen in te stellen;

voorts overwegende dat:

de maatregelen zijn afgestemd met de Stichting Milieuwerkgroepen Ede en de Gelderse Natuur en Milieu Federatie en de Werkgroep Verkeer;

de maatregel wordt ingevoerd bij de realisatie van de Parklaan op het deel tussen de Zandlaan en de onderdoorgang A12;

overeenkomstig het gestelde in artikel 24 BABW is overleg gevoerd met de korpschef van politie, in deze diens gemandateerde, en deze positief heeft geadviseerd;

de maatregel wordt ingesteld overeenkomstig de bijgevoegde tekening;

mede gelet op het bepaalde in:

hoofdstuk I artikel 2 en hoofdstuk II paragraaf 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

de paragrafen 6 en 7 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

BESLUIT

Overeenkomstig bijgevoegde bijlagen de volgende verkeersmaatregelen in te stellen:

een maximum snelheid van 50 km/uur door plaatsing van de borden A1 (50) en A2 (50) uit Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 op de Edeseweg en een deel van de nieuw te realiseren verbindingsweg tussen Edeseweg en Poortwachter in Ede.

Ter inzage

Het besluit en daarbijhorende tekening liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de Publieksbalie, Raadhuisplein 3, in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer 140318 (kengetal niet nodig).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kevin Jacobs van het cluster ROG, (0318) 680 391.

Ede, 28 februari 2019

Burgemeester en wethouders,

Namens deze,

Harriette Campen

afdeling Beleid Infrastructuur & Milieu

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Wij adviseren u om eerst contact op te nemen met Kevin Jacobs, (0318) 680 391, voor uitleg over het besluit. Bezwaar maakt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. U doet dit door het formulier bezwaarschrift indienen in te vullen op www.ede.nl/bezwaarmaken onder het tabblad aanvragen. U mag ook een brief sturen. Als u de brief stuurt, wilt u dan de volgende punten vermelden?

- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

- de datum waarop u uw brief schrijft;

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

- het zaaknummer of voeg een kopie van het besluit bij;

- uw handtekening.

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat het bezwaar behandeld is. Na afloop van de bezwaarprocedure hoort u of het besluit wijzigt. Kunt u niet zo lang wachten? Dan kunt u de Rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening vragen. Als de rechtbank uw verzoek toewijst, dan worden de gevolgen van het besluit opgeschort. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.