Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisStaatscourant 2019, 12263Ruimtelijke plannenVaststelling wijzigingsplan ''Buitengebied Ledeacker, Vrijstraat 25''

Logo Sint Anthonis

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis maken bekend dat zij, bij besluit van 29 januari 2019, het wijzigingsplan ''Buitengebied Ledeacker, Vrijstraat 25'' (NL.IMRO.1702.8BPWvrijstraat25-VA01) hebben vastgesteld.

Inhoud wijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming ''Bedrijf - Agrarisch technisch hulpbedrijf'' in de bestemming ''Wonen''.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan inclusief alle bijlagen ligt met ingang van dinsdag 5 maart 2019 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Brink 3 te Sint Anthonis. Het wijzigingsplan is tevens elektronisch raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep instellen tegen het wijzigingsplan

Tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan door het college kan met ingang van 5 maart 2019 gedurende een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig een zienswijze aangaande het ontwerpwijzigingsplan heeft kenbaar gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn of haar zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te maken.

Indien beroep is ingesteld kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de voorzitter van de genoemde Afdeling Bestuursrechtspraak worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U moet er rekening mee houden dat u griffierecht moet betalen als u een beroepschrift indient. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op www.raadvanstate.nl.

Inwerkingtreding van het wijzigingsplan

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termn van terinzagelegging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen, of begrijpt u een onderdeel van het wijzigingsplan niemt? Neem dan gerust contact op met mevrouw M. van Liempt op telefoonnummer 0485-388 888 of MendyvanLiempt@SintAnthonis.nl.

Sint Anthonis, 4 maart 2019