Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenStaatscourant 2019, 12246Ruimtelijke plannenGewijzigd uitvoeren omgevingsvergunning zonnepark Zwarte Water te Pesse

Logo Hoogeveen

Zwarte Water 12 te Pesse (gelegen ten noorden van Zwarte Water 6), gewijzigd uitvoeren van de vergunning d.d. 28 september 2018 voor het realiseren van een zonnepark (± 24,7 ha) voor de periode van 25 jaar (26 februari 2019). De wijzigingen zijn ondergeschikt van aard, omdat de wijzigingen enkele aanpassingen betreffen in de inrichtingstekening en het landschappelijk inpassingsplan.

 

Beroep

Belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning een zienswijze hebben ingebracht, kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij Rechtbank Noord-Nederland,

Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en loopt van 7 maart 2019 tot en met 17 april 2019. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Tegen de op 28 september 2018 verleende omgevingsvergunning zijn al beroepschriften ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland,

afdeling. De eerder ingebrachte beroepschriften richten zich op de grond van de Algemene wet bestuursrecht automatisch ook tegen het wijzigingsbesluit van de omgevingsvergunning.

 

Voorlopige voorziening

Diende u een beroepsschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.