Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 februari 2019, DGNVLG/19045629, houdende vaststelling van een geactualiseerde Rode Lijst Dagvlinders

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 1 en 3 van het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa van 19 september 1979 (Trb. 1979, 175);

Gelet op artikel 1.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Rode Lijst Dagvlinders in de bijlage bij het Besluit Rode lijsten flora en fauna wordt vervangen door de Rode Lijst Dagvlinders, opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 22 februari 2019,

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 februari 2019

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL I VAN HET BESLUIT HOUDENDE VASTSTELLING VAN EEN GEACTUALISEERDE RODE LIJST DAGVLINDERS

Rode Lijst Dagvlinders

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Verdwenen uit Nederland

 

dwergblauwtje

Cupido minimus ssp. minimus

dwergdikkopje

Thymelicus acteon ssp. acteon

groot geaderd witje

Aporia crataegi

grote ijsvogelvlinder

Limenitis populi

kalkgraslanddikkopje

Spialia sertorius ssp. sertorius

moerasparelmoervlinder

Euphydryas aurinia ssp. aurinia

purperstreepparelmoervlinder

Brenthis ino

rode vuurvlinder

Lycaena hippothoe ssp. hippothoe

rouwmantel

Nymphalis antiopa

tijmblauwtje

Phengaris arion

tweekleurig hooibeestje

Coenonympha arcania

vals heideblauwtje

Plebejus idas ssp. idas

woudparelmoervlinder

Melitaea diamina

zilverstreephooibeestje

Coenonympha hero

zilvervlek

Boloria euphrosyne

   

Ernstig bedreigd

 

bosparelmoervlinder

Melitaea athalia ssp. athalia

bruin dikkopje

Erynnis tages

donker pimpernelblauwtje

Phengaris nausithous

grote parelmoervlinder

Argynnis aglaja

grote vuurvlinder

Lycaena dispar ssp. batava

klaverblauwtje

Cyaniris semiargus ssp. semiargus

kleine heivlinder

Hipparchia statilinus

pimpernelblauwtje

Phengaris teleius

veenbesblauwtje

Plebejus optilete

veenbesparelmoervlinder

Boloria aquilonaris

veenhooibeestje

Coenonympha tullia ssp. tullia

veldparelmoervlinder

Melitaea cinxia

   

Bedreigd

 

aardbeivlinder

Pyrgus malvae ssp. malvae

boswitje

Leptidea sinapis

bruine eikenpage

Satyrium ilicis

duinparelmoervlinder

Argynnis niobe

geelsprietdikkopje

Thymelicus sylvestris

gele luzernevlinder

Colias hyale

gentiaanblauwtje

Phengaris alcon

kommavlinder

Hesperia comma

sleedoornpage

Thecla betulae

zilveren maan

Boloria selene

   

Kwetsbaar

 

bruine vuurvlinder

Lycaena tityrus ssp. tityrus

grote vos

Nymphalis polychloros

heideblauwtje

Plebejus argus ssp. argus

heivlinder

Hipparchia semele ssp. semele

kleine ijsvogelvlinder

Limenitis camilla

kleine parelmoervlinder

Issoria lathonia

spiegeldikkopje

Heteropterus morpheus

   

Gevoelig

 

bruin blauwtje

Aricia agestis ssp. agestis

kaasjeskruiddikkopje

Carcharodus alceae

oranje zandoogje

Pyronia tithonus

TOELICHTING

1. Inleiding

Het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa1 verplicht er in de artikelen 1 en 3 toe in het beleid bijzondere aandacht te besteden aan soorten die met uitsterven worden bedreigd en kwetsbaar zijn. Tegen die achtergrond heeft Nederland ervoor gekozen om lijsten vast te stellen van deze met uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten, zodat daar in het beleid door de verschillende overheden en natuurbeheerders rekening mee kan worden gehouden (Besluit Rode Lijsten flora en fauna).2 De Rode Lijsten flora en fauna omvatten verdwenen, ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsbare en gevoelige planten en dieren in Nederland, verdeeld over achttien soortgroepen. Zij zijn samengesteld aan de hand van de criteria trend en zeldzaamheid. Met onderhavig besluit wordt de Rode Lijst Dagvlinders in de bijlage bij het Besluit Rode Lijsten flora en fauna vervangen door de Rode Lijst Dagvlinders, opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

2. Actualisatie Rode Lijst Dagvlinders

In opdracht van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is voor dagvlindersoorten een ‘Basisrapport Rode Lijst Dagvlinders 2019 volgens Nederlandse en IUCN-criteria.’3 opgesteld door de Vlinderstichting ten behoeve van de actualisering van de Rode Lijst Dagvlinders. De in het basisrapport voorgestelde rode lijst is gebaseerd op strikt wetenschappelijke, ecologische criteria en is integraal overgenomen in onderhavig besluit tot vaststelling van de geactualiseerde Rode Lijst Dagvlinders. Opname op de Rode Lijst Dagvlinders geeft aan dat de vlindersoort uit Nederland verdwenen is of in zijn voorkomen in Nederland bedreigd wordt.

De Rode Lijsten flora en fauna en het daarop gerichte bijzondere beleid maken integraal onderdeel uit van de Rijksnatuurvisie ‘Natuurlijk verder’4 (artikel 1.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming). Deze geactualiseerde Rode Lijst Dagvlinders is uitsluitend op basis van ecologische criteria tot stand gekomen en betreft als zodanig geen beleidsvisie. Onderhavige wijziging van de Rode Lijst Dagvlinders is derhalve te beschouwen als een wijziging van ondergeschikte aard van de Rijksnatuurvisie, waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is (artikel 1.6, tweede lid, van de Wet natuurbescherming).

3. Regeldruk

De actualisatie van de rode lijsten heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten. Deze publicatie heeft geen rechtsgevolgen voor burgers of bedrijfsleven.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten


X Noot
1

Bern, 19 september 1979; Trb. 1980, 60

X Noot
2

Besluit Rode Lijsten Flora en Fauna, besluit van de Minister van LNV van 28 augustus 2009 (Stcrt. 2009, nr 25344);

X Noot
4

Kamerstukken II 2013–14, 33 576, nr. 14

Naar boven