Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensStaatscourant 2019, 1215Overig

Intrekkingsbesluit voor het dagelijks bestuur van intergemeentelijke sociale dienst Noordenkwartier, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum: 19 december 2018

Kenmerk: 2018-0000923383

Bij brief van 2 november 2018, 2018-0000873699, heeft het dagelijks bestuur van intergemeentelijke sociale dienst Noordenkwartier verzocht om intrekking van het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 januari 2015, 2015-0000026965.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt aan dit verzoek tegemoet gekomen.

Besluit:

Artikel 1

Het besluit van de Minister van 28 januari 2015, 2015-0000026965, wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 19 december 2018

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, R. Maas Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

TOELICHTING

Het autorisatiebesluit behelst de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

In het onderhavige besluit wordt het autorisatiebesluit van 28 januari 2015, 2015-0000026965, dat aan het dagelijks bestuur van intergemeentelijke sociale dienst Noordenkwartier is verleend, ingetrokken. Intergemeentelijke sociale dienst Noorderkwartier wordt met ingang van 1 januari 2019 opgeheven als gevolg van de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2019.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, publicaties.rvig.nl.