Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WinterswijkStaatscourant 2019, 11939VergunningenBesluit tot opheffing gehandicaptenparkeerplaats Ligusterlaan 45

Logo Winterswijk

Verwijdering gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en Wethouders hebben besloten, door verwijdering van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een gehandicaptenparkeerplaats op te heffen t.b.v. de bewoonster van de Ligusterlaan 45.

Het besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het bord is verwijderd, doch niet eerder dan nadat een termijn van zes weken is verstreken na de datum van de openbare bekendmaking van het besluit.

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 6:4, lid 1 en 6 :7 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders (Postbus 101, 7100 AC WINTERSWIJK) indienen, of in geval van onverwijlde spoed kunt u tegelijkertijd een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Zutphen, Postbus 205, 7200 AE ZUTPHEN.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:

de naam en het adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

de gronden van het bezwaar.