Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
IJsselsteinStaatscourant 2019, 11935Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan ‘Noord IJsseldijk 16A-B en 26AA’

Logo IJsselstein

Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat bovengenoemd voorontwerp bestemmingsplan met ingang van 7 maart 2019 voor iedereen ter inzage ligt in het kader van inspraak.

Voorontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Noord IJsseldijk 16A-B en 26AA’ voorziet in een planologische regeling voor het perceel aan de Noord IJsseldijk 26AA en het perceel tussen Noord IJsseldijk 16A en 16B. Initiatiefnemer is voornemens gebruik te maken van de Ruimte voor ruimte-regeling en alle voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Noord IJsseldijk 26AA te slopen en een nieuwe woning tussen de percelen Noord IJsseldijk 16A en 16B te realiseren. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling mogelijk door het wijzigen van de bestemming “Agrarisch” naar “Wonen”. De functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ en het bouwvlak ter plaatse van de te slopen bedrijfsbebouwing worden daarbij ook verwijderd van de verbeelding.

Reacties

Met ingang van 7 maart 2019 ligt het voorontwerp bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende 6 weken (tot en met 17 april 2019) ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor Overtoom 1 te IJsselstein (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur). Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0353.2017Nijdijknaast16-VO01).

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar reactie over het voorontwerp bestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties (niet per e-mail) kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘Reactie voorontwerp bestemmingsplan ‘Noord IJsseldijk 16A-B en 26AA’. Voor het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Vrij van de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 022 50 00.

Vervolg

Na afloop van de termijn zullen de reacties samengevat en gezamenlijk beantwoord worden in een nota. Deze zal, na bestuurlijke instemming toegezonden worden aan de indieners van een reactie. Tevens zal er een ontwerp bestemmingsplan opgesteld worden en deze zal voor een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd. Daarop kan gereageerd worden met een zienswijze.