Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelStaatscourant 2019, 11808Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan "Gemert-Bakel Buitengebied 2017" voor de locaties Hilakker 10 en 10a in Bakel

Logo Gemert-Bakel

Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8. lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 31 januari 2019 het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2017” voor de locaties Hilakker 10 en 10a in Bakel met ID-nummer NL.IMRO.1652.Buitengebied2017-VA02 gewijzigd heeft vastgesteld.

De woningen Hilakker 10 en 10a hebben nu een agrarische bestemming, deze wordt gewijzigd in twee woonbestemmingen. De reden van de gewijzigde vaststelling voor deze locaties is de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied herziening juli 2016”. Dit heeft geresulteerd in een concretere invulling en nadere motivering in het kader van een goede ruimtelijke ordening, met name op het gebied van geur- en geluidsnormen.

Raadsbesluit

De gemeenteraad heeft met het besluit van 31 januari 2019 ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen en de voorgestelde ambtshalve wijzigingen.

Stukken inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 6 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage. Maak een afspraak als u de plannen in het gemeentehuis wilt inzien. U kunt de stukken digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen voornoemd besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor zo ver de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, kan iedere belanghebbende hiertegen binnen genoemde termijn schriftelijk beroep instellen bij genoemde Afdeling. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het indienen van een beroep schorst niet de werking van het vaststellingsbesluit. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende genoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Gemert, 1 maart 2019