Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2019, 11717VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor instellen bebouwde kom en maximum snelheid Glasparel

Logo Waddinxveen

1. Aanleiding

In Glasparel is de woningbouw van fase 1 afgerond. De woningbouw van fase 2 is volop in voorbereiding. De omgevingsvergunning van fase 2 is aangevraagd en de verwachting is dat de eerste woningen na de zomer van 2019 worden opgeleverd. De woningen van fase 1 en 2 staan nu nog buiten de bebouwde kom (bubeko), en komen binnen de bebouwde kom (bibeko). Het zogenaamde Aanwijsbesluit is 14 november 2018 genomen door de gemeenteraad. In het Aanwijsbesluit is op globale wijze aangegeven welk gebied bibeko wordt. Het gaat om het gebied dat als volgt wordt begrensd: tussen de Plasweg en de Piet Stuurmanweg, de Arie Kempkesweg en de toekomstige Vredenburghlaan.

In dit verkeersbesluit worden de precieze locaties van de nieuwe grenzen van de bebouwde kom van Glasparel vastgelegd, waarbij de maximum snelheid op 30 km/uur wordt ingesteld.

2. Vereiste verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaatregeling Waddinxveen 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

3. Motivering

Inleiding

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, is het gewenst om de bebouwde kom in te stellen met een maximum snelheid van 30 km/uur.

In het beschreven gebied rond de Plasweg wonen mensen en zullen steeds meer mensen wonen: het wegbeeld rond de Plasweg, Piet Stuurmanweg en Arie Kempkesweg is dus die van een bebouwde kom.

Bebouwde kom met maximum snelheid zone 30 km/uur

De wegen in het woongebied van Glasparel rond de Plasweg zijn bestemd voor het bestemmingsverkeer, namelijk de bewoners van Glasparel. De wegen hebben een verblijfsfunctie. Het gewenste snelheidsregiem is daarom (een zone) 30 km/uur. Er zijn in de bestaande situatie enkele drempels geplaatst. In de definitieve situatie worden nog een aantal drempels aangelegd, waaronder op plekken waar fietspaden worden gekruist.

Op de volgende plekken komt de bebouwde komgrens met de maximum snelheid van 30 km/uur, zie onderstaande figuur:

 • 1.

  Plasweg bij nummer 36.

 • 2.

  Arie Kempkesweg voor de brug.

 • 3.

  Van Dort Kroonweg voor het kruispunt met de Plasweg.

 • 4.

  Plasweg bij nummer 26.

Figuur: locaties bibeko-grenzen Glasparel

Verkeersmaatregelen

De komgrenzen worden uitgevoerd conform de landelijke richtlijnen in de vorm van een komportaal. Aanvullende maatregelen zijn als volgt. Bij locatie 1 ligt ook een drempel waardoor het verkeer extra wordt geattendeerd op de nieuwe bebouwde komgrens. Locatie 2 is een fietspad, het volstaat uitsluitend de komportaal te plaatsen. De komgrens op locatie 3 is direct voor de brug, deze brug ligt hoger dan de weg en vormt daarmee een logische overgang. Na de brug veranderen de wegkenmerken in de Arie Kempkesweg: meer verlichting langs de weg en de weg “ligt in de trottoirbanden”. Locatie 4 ligt vlak voor het kruispunt met de Plasweg. Dit kruispunt is verhoogd aangelegd in de vorm van een plateau.

In de bestaande jurisprudentie is de hoofdregel geformuleerd (KB van 26 okt. 1990, AB 1991,437) dat het treffen van verkeersmaatregelen als een normaal maatschappelijke ontwikkeling beschouwd dient te worden, waarvan de nadelige gevolgen (zoals het omrijden, het niet meer kunnen volgen vaneen bepaalde route die van oudsher wordt gereden, tijdelijke beknotting van de vrijheid om gebruik te maken van de openbare wegen, hogere benzinekosten e.d.) voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

Als uitzondering op deze regel formuleert de Kroon het uitgangspunt dat zich feiten of omstandighedenkunnen voordoen, waardoor een individueel belang ten gevolge van een maatregel zodanig zwaar wordt, dat het uit de maatregel voortvloeiende nadeel, bij handhaving van het besluit, niet ten laste van betrokkenen kan blijven.

4. Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur. Hij bracht hierover een positief advies uit.

5. Belangenafweging

Eventuele zienswijzen die ingediend zouden worden, wegen niet op tegen het belang dat met dit besluit gemoeid is, nl. het waarborgen van de vrijheid van verkeer.

De bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid bezwaar te maken, worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens wordt het verkeersbesluit gepubliceerd op de gemeentepagina van het Hart van Holland.

6. Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • 1.

  De bebouwde kom in te stellen door het plaatsen van het bord H01a (“bebouwde kom”) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990),

 • 2.

  Het einde van de bebouwde kom in te stellen door het plaatsen van het bord H02 (“einde bebouwde kom”) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), ruggelings te plaatsen aan het bord dat onder punt 1 is geplaatst.

 • 3.

  De maximum snelheid in te stellen op zone 30 km/uur door het plaatsen van het bord A0130zb (“maximum snelheid zone 30”) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), te plaatsen onder het bord dat onder punt 1 is geplaatst.

 • 4.

  De maximum snelheid in te stellen op zone 60 km/uur door het plaatsen van het bord A0160zb (“maximum snelheid zone 60”) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), te plaatsen onder het bord dat onder punt 2, ruggelings te plaatsen aan het bord dat onder punt 3 is geplaatst.

 • 5.

  Het einde van de maximum snelheid in te stellen zone 30 km/uur door het plaatsen van het bord A0230ze (“einde maximum snelheid zone 30”) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990), te plaatsen onder het bord dat onder punt 2, ruggelings te plaatsen aan het bord dat onder punt 3 is geplaatst.

 • 6.

  Borden die conflicteren met deze nieuwe situatie te verwijderen.

Het instellen van de bebouwde kom, het instellen van de maximum snelheid van zone 30 en 60 km/uur volgens bovenstaand besluit te regelen op de navolgende locaties, conform de bij dit besluit behorende tekeningen:

 

 • Tekening 1: Plasweg bij nummer 36.

 • Tekening 2: Arie Kempkesweg voor de brug.

 • Tekening 3: Van Dort Kroonweg voor het kruispunt met de Plasweg.

 • Tekening 4: Plasweg bij nummer 26.

Waddinxveen, 20 februari 2019

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte,

M.C. Soetens

N.B.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.

Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Bedrijfsvoering, Juridisch Advies, van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 14 0182).

U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

 • a.

  de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur;

 • b.

  afdeling voorlichting ter publicatie;