Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ErmeloStaatscourant 2019, 11525Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Nieuw Sportcentrum Ermelo

Logo Ermelo

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van 28 februari tot en met 10 april 2019 het ontwerp bestemmingsplan ‘Nieuw Sportcentrum Ermelo’ en de daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis. Voor een inzage kunt u een afspraak maken met de afdeling Publiekszaken via telefoonnummer 0341 56 73 21 of via onze website www.ermelo.nl. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen via www.ermelo.nl/bestemmingsplannen. Het ontwerp bestemmingsplan Nieuw Sportcentrum Ermelo, met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPsportcentrum-0301, kunt u tevens digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online).

Het bestemmingsplan is de basis voor het realiseren van het nieuwe sportcentrum van Ermelo, bestaande uit een binnenzwembad en sporthal, op sportpark ‘De Zanderij’.

Het plangebied ligt in het bestemmingsplan ‘Kom Ermelo’ en heeft de bestemmingen ‘Sport’ en ‘Bos’. De gewenste ontwikkeling is binnen deze bestemmingen niet mogelijk, vanwege het ontbreken van de bouwmogelijkheden in de bestemming ‘Sport’ en de gebruiks- en bouwmogelijkheden in de bestemming ‘Bos’. Met het bestemmingsplan Nieuw Sportcentrum Ermelo wordt de gewenste ontwikkeling juridisch planologisch mogelijk gemaakt.

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder bij de gemeenteraad, postbus 500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan. Voor het mondeling indienen van reactie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken. U kunt ook met DigiD een reactie indienen via www.ermelo.nl/zienswijze.

Ermelo, 27 februari 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.