Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2019, 11360VergunningenProvincie NH - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking en ontwerpverklaring van geen bedenkingen

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van de gemeente Diemen ter inzage heeft gelegd.

 

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning betreft het realiseren van een biomassaketel binnen de inrichting van de elektriciteitscentrale van Nuon te Diemen. De installatie wordt gestookt op houtpellets met een maximaal uitgaand vermogen van 120 MWth die gedurende 8.000 uur per jaar in bedrijf zal zijn. De biomassaketel heeft als doel om op zo kort mogelijke termijn duurzame stadswarmte te leveren in de regio. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen is afgegeven door de gemeenteraad van de gemeente Diemen voor de activiteit handelen in strijd met het bestemmingsplan. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en bijbehorende documenten zijn in de omgevingsvergunning weergegeven als G-documenten.

 

Aanvrager: Nuon Power Generation B.V.

Locatie: Overdiemerweg 35, Diemen

Zaaknummer: 8496464

 

Inzage

De ontwerpbeschikking, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

 

  • 1.

    provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (op afspraak, telefoonnummer 023-514 33 31);

  • 2.

    gemeente Diemen, D.J. Den Hartoglaan 1, Diemen.

 

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (inclusief de daarvan deel uitmakende ontwerpverklaring van geen bedenkingen) naar voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA, Zaandam.

Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de omgevingsvergunning kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking. Tegen de verklaring van geen bedenkingen als zodanig is geen rechtstreeks beroep mogelijk. De inhoud van deze beschikking wordt verwerkt in de omgevingsvergunning, waartegen reeds beroep open staat.