Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurStaatscourant 2019, 11313VerkeersbesluitenGemeente Etten-Leur - verkeersbesluit stopverbod Groenling ter hoogte van de polikliniek Bravis

Logo Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;

Gelet op:

de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat:

 sinds 2009 de polikliniek van het Bravis ziekenhuis gevestigd is aan de Schoonhout;

 de polikliniek over een eigen parkeerterrein beschikt waar voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor o.a. bezoekers, taxi’s en pakketbezorgdiensten;

 het parkeerterrein bereikbaar is via de Groenling;

 de polikliniek in Etten-Leur sinds eind 2018 beschikt over een ambulancedienst, om aan de uitruktijden te voldoen in de regio;

 de ambulance bij uitruk de polikliniek via het parkeerterrein aan de Groenling verlaat;

 bij uitruk de ambulance gehinderd wordt door geparkeerde en stilstaande voertuigen bij de ingang van de polikliniek ter hoogte van de aansluiting met de Schoonhout;

 het wenselijk is voor de veiligheid, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg, het waarborgen van de vrijheid van het verkeer om een verbod tot stil te staan in te stellen ter hoogte van de in- en uitgang van de polikliniek en het parkeerterrein aan de Groenling;

 overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met de verkeersadviseur van eenheden Hart van Brabant en de Baronie, namens de korpschef;

 de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) straten in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Etten-Leur;

 het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten:

1.een verbod tot stil te staan in te stellen in de Groenling, tussen Schoonhout tot de aansluiting van het parkeerterrein aan de Groenling, door middel van een doorgetrokken gele belijning aan beide zijden van de rijbaan;

Een en ander zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening.

Etten-Leur, 21 februari 2019

namens burgemeester en wethouders,

 

Teamleider Civiel en Cultuurtechniek

Bijlage

Situatietekening

Mededelingen