Convenant iCOV 2018

De ondergetekenden,

Gelet op:

Dat er veel aanwijzingen zijn dat een substantieel deel van de financiële/economische geldstromen in of via Nederland crimineel of onverklaarbaar zijn en dat daarmee zwaarwegende maatschappelijke, financiële en economische belangen worden geschaad;

Dat een goede informatiepositie daarbij noodzakelijk is om van daaruit ten behoeve van opsporing, toezicht en handhaving, alsmede de daaraan verbonden incassotaken overheidsbreed keuzes op maat te kunnen maken (integrale aanpak);

Dat met een goede informatiepositie beter gestuurd kan worden op het afpakken van crimineel vermogen (misbruik en misdaad mogen niet lonen);

Dat de deelnemende organisaties gezamenlijk beter zicht hebben op crimineel of onverklaarbaar vermogen;

Dat er dringend behoefte is aan een integraal beeld over de vermogenspositie van (groepen) personen en organisaties;

Overwegende dat:

Ten behoeve van een goede informatiepositie over criminele of onverklaarbare vermogens het noodzakelijk is om door samenwerking op een effectieve en efficiënte manier een integraal beeld over de vermogenspositie van (groepen) personen samen te stellen om zo toezicht, handhaving en incasso te verbeteren;

Bij een goede informatiepositie de eisen van proportionaliteit, subsidiariteit en rechtsbescherming in acht worden genomen;

iCOV (infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen) een samenwerkingsverband van publieke organisaties is, dat geen eigen doelen nastreeft. In het samenwerkingsverband worden enkel de door de deelnemende partijen in dit Convenant gezamenlijk vastgestelde doeleinden nagestreefd;

iCOV slechts in opdracht van de deelnemende organisaties gegevens verwerkt;

De wettelijke taken en bevoegdheden van de deelnemende organisaties leidend zijn en blijven bij de verwerking van gegevens;

Dit convenant in samenhang moet worden gelezen en toegepast met de protocollen gegevensverwerking, de regelingen tot mandaat, volmacht en machtiging, de productbeschrijvingen, de rechtmatigheidsbeoordelingen en de leveringsafspraken of -beslissingen van leveranciers en dat voornoemde documenten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Komen het volgende overeen:

1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Instelling iCOV

 • 1. De deelnemende organisaties vermeld in bijlage I gaan met het oog op het doel vermeld in artikel 2 een samenwerkingsverband aan onder de naam iCOV.

 • 2. iCOV wordt voor onbepaalde tijd ingesteld.

Artikel 2 Doel van iCOV

Het gemeenschappelijke doel van de deelnemende organisaties in het kader van iCOV is het:

 • 1. in kaart brengen van (onverklaarbare of criminele) vermogensbestanddelen, het blootleggen van witwas- of fraudeconstructies en het kunnen innen van overheidsvorderingen en/of het anderszins ondersteunen van de publiekrechtelijke en/of toezichthoudende taakuitoefening van de deelnemende organisaties;

 • 2. ten behoeve van het in het eerste lid genoemde doel verwerken van gegevens en het vervaardigen van rapportages ten behoeve van het in kaart brengen van (criminele of onverklaarbare) vermogensbestanddelen of het blootleggen van witwas- of fraudeconstructies en het houden van (markt- en financieel) toezicht zodat:

  • a. crimineel of onverklaarbaar vermogen kan worden getraceerd en/of kan worden afgenomen;

  • b. belastingontduiking kan worden tegengegaan;

  • c. overheidsvorderingen kunnen worden geïnd;

  • d. (financieel) toezicht en/of andere aan financiële intelligence gerelateerde taken van de deelnemende organisaties kunnen worden uitgeoefend;

  • e. marktwerking wordt bewaakt en bevorderd

  • f. betekenisvol kan worden geïntervenieerd.

 • 3. ten behoeve van het in het eerste lid genoemde doel verwerken van gegevens ten behoeve van het doen van onderzoek met behulp van statistische bewerkingen en wetenschappelijke methoden voor:

  • a. het opstellen van indicatoren en groepsprofielen om te interveniëren of gedrag te beïnvloeden;

  • b. het vervaardigen van criminaliteitsbeeldanalyses en gelijksoortige analyses met betrekking tot (criminele of onverklaarbare) vermogensbestanddelen om te interveniëren of gedrag te beïnvloeden;

  • c. Het ontwikkelen van methodieken en rapportagevormen ten behoeve van het in kaart brengen van vermogensbestanddelen, het blootleggen van witwas- of fraudeconstructies en het houden van (markt- en financieel toezicht) zodat:

   • i. crimineel of onverklaarbaar vermogen kan worden getraceerd en/of kan worden afgenomen;

   • ii. belastingontduiking kan worden tegengegaan;

   • iii. overheidsvorderingen kunnen worden geïnd;

   • iv. (financieel) toezicht en/of andere aan financiële intelligence gerelateerde taken van de deelnemende organisaties kunnen worden uitgeoefend;

   • v. marktwerking wordt bewaakt en bevorderd;

   • vi. betekenisvol kan worden geïntervenieerd.

2 TAKEN

Artikel 3 De taken en werkzaamheden van iCOV

 • 1. De taken van iCOV zijn:

  • a. het op verzoek van een deelnemende organisatie ter uitvoering van artikel 2, tweede lid, opstellen en leveren van rapportages, zoals opgenomen in het productenoverzicht bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder a, sub V;

  • b. het ondersteunen van onderzoeken door een van de deelnemende organisaties op het gebied van in artikel 2 vermelde doelen;

  • c. het ontwikkelen van nieuwe producten ter opname in het productenoverzicht bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder a, sub V;

  • d. het opstellen van criminaliteitsbeeldanalyses of soortgelijke analyses;

  • e. het opstellen van indicatoren en groepsprofielen;

  • f. het delen van inzicht en kennis.

 • 2. Naast en afgescheiden van de taken en werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid kan iCOV op verzoek van een deelnemende organisatie in afwijking van artikel 2 ondersteuning bieden in een individueel geval onder de voorwaarden dat:

  • a. de verwerking van persoonsgegevens, respectievelijk politiegegevens, justitiële gegevens of strafvorderlijke gegevens, geschiedt overeenkomstig de voor de verzoeker en verstrekkende deelnemer(s) toepasselijke wetgeving;

  • b. de verzoeker aangemerkt wordt als verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4, onder 7, Algemene Verordening Gegevensbescherming, respectievelijk artikel 1, onder f, van de Wet politiegegevens, artikel 1, onder c, sub 1, van het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten of artikel 39a van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor het verstrekken van persoonsgegevens in het kader van het verzoek en het in ontvangst nemen van persoonsgegevens in het kader van het voldoen aan een verzoek; en

  • c. de verstrekkende deelnemers worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijken in de zin bedoeld in artikel 4, onder 7, Algemene Verordening Gegevensbescherming, respectievelijk artikel 1, onder f, van de Wet politiegegevens, artikel 1, onder c, sub 1, van het Besluit politiegegevens bijzondere opsporingsdiensten of artikel 39a van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens voor het verstrekken van persoonsgegevens aan de verzoeker; en

  • d. de verwerking van gegevens plaatsvindt in het kader van een verwerkersovereenkomst of krachtens een andere rechtshandeling waardoor een verbintenis ontstaat tussen het Openbaar Ministerie als de verwerker (artikel 4, onder 8, Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de overige deelnemers als verwerkingsverantwoordelijke, dan wel in het kader van een door de andere deelnemer als verwerkingsverantwoordelijke verleende bevoegdheid ten aanzien van het beheer van de gegevens die in het kader van het verzoek verwerkt worden.

Artikel 4 Informatieverwerking

 • 1. De deelnemende organisaties verplichten zich over en weer, met inachtneming van de bestaande wettelijke bepalingen, de informatie te verstrekken die nodig is om de in artikel 2 van dit convenant vermelde gemeenschappelijke doelen te bereiken.

 • 2. De bestuursorganen van de deelnemende organisaties kunnen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken ten behoeve van de in artikel 2 genoemde doelen en ter invulling van de in artikel 3, eerste lid, genoemde taken en werkzaamheden gegevensbestanden aanleggen.

 • 3. De bestuursorganen van de deelnemende organisaties stellen voor ieder gegevensbestand als bedoeld in het tweede lid een protocol gegevensverwerking vast. Bij de gegevensverwerking en in een protocol worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:

  • a. persoonsgegevens worden uitsluitend geleverd in de vorm van een product zoals opgenomen in het productenoverzicht als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder a, sub V, waarvoor een rechtmatigheidsbeoordeling als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder b, sub I, is opgesteld;

  • b. de producten van iCOV worden uitsluitend geleverd aan een deelnemende organisatie en zijn uitsluitend bestemd voor de ontvangende deelnemende organisatie;

  • c. een product bevat bij levering ten minste een aanduiding van de toepasselijke rechtmatigheidsbeoordeling als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder b, sub I;

  • d. een te leveren product bevat slechts persoonsgegevens welke door de ontvanger van het product op zelfstandige wijze van de bronhouders verkregen zouden kunnen worden;

  • e. gegevens worden slechts verwerkt voor het doel waarvoor deze verkregen zijn;

  • f. persoonsgegevens worden gebruikt overeenkomstig de door de leverancier daarbij bepaalde voorwaarden;

  • g. de te verstrekken producten van de afdeling Research and Development bevatten géén persoonsgegevens;

  • h. bij het door de afdeling Research and Development opstellen en valideren van indicatoren, groepsprofielen en criminaliteitsbeeldanalyses en gelijksoortige analyses kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor zover dit in het kader van statistische bewerkingen en wetenschappelijke methoden noodzakelijk is.

3 BESTURING ICOV

Artikel 5 Het Opdrachtgeversoverleg

 • 1. Er is een Opdrachtgeversoverleg.

 • 2. Het Opdrachtgeversoverleg bestaat uit aangewezen vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties.

 • 3. Het Opdrachtgeversoverleg is in het bijzonder belast met:

  • a. het vaststellen van de jaarplannen;

  • b. het vaststellen van de begroting;

  • c. het accorderen van verantwoordingsrapportages;

  • d. het accorderen van toetreding van een organisatie;

  • e. het adviseren over het beheer en inrichting van iCOV;

  • f. het aanwijzen van het Hoofd iCOV;

  • g. het op voordracht van het Hoofd iCOV instellen van een Raad van Advies;

  • h. het aanwijzen van de Functionaris informatiebeveiliging en een Privacy Coördinator iCOV;

  • i. het vaststellen van nadere voorwaarden betreffende de taken en werkzaamheden bedoeld in artikel 3, tweede lid.

 • 4. Het Opdrachtgeversoverleg komt ten minste één maal per jaar bijeen, in ieder geval ter vaststelling van de begroting van het komende jaar.

 • 5. Elke vertegenwoordiger kan om een bijeenkomst van het Opdrachtgeversoverleg verzoeken.

 • 6. Het Opdrachtgeversoverleg benoemt uit zijn midden een voorzitter.

 • 7. Het Opdrachtgeversoverleg beslist bij consensus en met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de deelnemende organisaties.

 • 8. In afwijking van het zevende lid beslist het Opdrachtgeversoverleg unaniem over toetreding van organisaties.

4 ORGANISATIE ICOV

Artikel 6 Inrichting iCOV

 • 1. iCOV bestaat uit medewerkers die door de deelnemende organisaties zijn afgevaardigd. Aan de medewerkers kunnen bevoegdheden/ kan (onder)mandaat worden verleend ter uitvoering van hun taken en werkzaamheden behorende bij de afvaardiging.

 • 2. Er is een Hoofd iCOV. Het Hoofd iCOV wordt op voordracht van één of meer van de deelnemende organisaties aangewezen door het Opdrachtgeversoverleg. De taken en bevoegdheden van het Hoofd iCOV worden vastgelegd in regelingen betreffende mandaat, volmacht en machtiging en omvatten in ieder geval het volgende:

  • a. een regeling betreffende beheerstaken, zoals:

   • I. de coördinatie van de werkzaamheden van iCOV;

   • II. het uitvoeren van de planning- en control cyclus;

   • III. het opstellen van een jaarplan;

   • IV. het rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden;

   • V. het, gehoord de deelnemende organisaties, opstellen van een productenoverzicht;

   • VI. het ondersteunen van het Opdrachtgeversoverleg.

  • b. Een regeling betreffende het beheer van persoonsgegevens, zoals:

   • I. het, gehoord de deelnemende organisaties, opstellen van rechtmatigheidsbeoordelingen van ieder product dat wordt opgenomen in het productenoverzicht;

 • 3. Er is een functionaris informatiebeveiliging en een Privacy Coördinator iCOV. De Functionaris informatiebeveiliging en Privacy Coördinator worden op voordracht van het Hoofd iCOV aangewezen door het opdrachtgeversoverleg.

 • 4. De rol Privacy Coördinator kan samenvallen met de rol Functionaris informatiebeveiliging.

 • 5. iCOV beschikt voor de in artikel 3 genoemde taken en werkzaamheden in ieder geval over een afzonderlijke afdeling Productie ten behoeve van het opstellen van rapportages en een afzonderlijke afdeling Research and Development.

5 FINANCIËN ICOV

Artikel 7 Begroting

 • 1. Het Hoofd iCOV zendt, door tussenkomst van de desbetreffende vertegenwoordigers in het Opdrachtgeversoverleg, jaarlijks een ontwerpbegroting voor iCOV voor het komende kalenderjaar aan de deelnemende organisaties.

 • 2. In de begroting wordt onder andere weergegeven welke bijdrage van elke deelnemende organisatie gevraagd wordt in financiële en/of materiële zin.

 • 3. Het Opdrachtgeversoverleg kan binnen drie weken na toezending van de ontwerpbegroting zijn zienswijze doen blijken.

Artikel 8 Jaarrekening

De deelnemende organisaties verwerken hun financiële bijdrage aan iCOV in hun eigen jaarrekeningen. iCOV stelt geen jaarrekening op.

Artikel 9 Doorberekening van kosten

 • 1. De kosten van iCOV worden conform de begrotingsafspraken omgeslagen over de deelnemende organisaties.

 • 2. Aan de individuele levering van producten aan de deelnemende organisaties zijn geen kosten verbonden.

 • 3. Verstrekking van gegevens door de deelnemende organisaties ten behoeve van het in artikel 2 genoemde doel geschiedt kosteloos.

6 TOETREDING EN OPZEGGING

Artikel 10 Toetreding

 • 1. Organisaties belast met een publiekrechtelijke taak verband houdende met de doelen als omschreven in artikel 2 kunnen toetreden tot het samenwerkingsverband. Hiervoor leggen zij een schriftelijke verklaring van toetreding af. De verklaring van toetreding geldt als instemming met en accordering van het op het moment van toetreding geldende convenant en de geldende protocollen gegevensverwerking bedoeld in artikel 4, derde lid. De verklaring van toetreding geldt tevens als verlening van mandaat, volmacht en machtiging zoals op het moment van toetreding bepaald is in de regelingen bedoeld in artikel 6, tweede lid.

 • 2. In de verklaring van toetreding wordt het bestuursorgaan vermeld dat aangemerkt wordt als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid.

 • 3. Toetreding vindt slechts plaats na accordering door het Opdrachtgeversoverleg.

 • 4. Een verklaring van toetreding wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het Hoofd iCOV draagt zorg voor publicatie.

 • 5. De toetreding treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze verklaring wordt geplaatst.

Artikel 11 Opzegging

 • 1. Elke deelnemende organisatie kan de deelname aan dit convenant opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.

 • 2. Wanneer een deelnemende organisatie het convenant opzegt, blijft het convenant voor de overige partijen in stand.

 • 3. ICOV kan op voorstel van het opdrachtgeversoverleg worden opgeheven. Het Hoofd iCOV maakt in dat geval een opheffingsplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het Opdrachtgeversoverleg.

7 Slotbepalingen

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1. Dit convenant en iedere wijziging worden gepubliceerd in de Staatscourant. Het Hoofd iCOV draagt zorg voor publicatie.

 • 2. Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na de datum van ondertekening door alle deelnemende organisaties.

 • 3. Dit convenant kan worden aangehaald als: Convenant iCOV 2018.

Aldus ondertekend

Het Openbaar Ministerie De voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie Voor deze, G.T. Hofstee

6 november 2018

Het Centraal Justitieel Incassobureau Directeur Bedrijfsvoering & ICT H.J. Derks

8 november 2018

De Politie De (plaatsvervangend) Korpschef van de Politie H.P. van Essen

31 augustus 2018

De Rijksrecherche Directeur H.G. Trip

8 november 2018

De Belastingdienst Belastingen/Toeslagen/Douane/FIOD De directeur-generaal Belastingdienst J.J.M. Uijlenbroek

23 oktober 2018

De Financial Intelligence Unit Nederland Het Hoofd van de Financial Intelligence Unit Nederland H.M. Verbeek-Kusters

28 augustus 2018

Inspectie Leefomgeving en Transport-Inlichtingen- en Opsporingsdienst Inspecteur-generaal J.A. van den Bos

7 september 2018

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid-Directie Opsporing Inspecteur-generaal M.J. Kuipers

6 augustus 2018

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit-Inlichtingen- en Opsporingsdienst De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Voor deze, Directeur van de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit R. Stevens

9 juli 2018

De Nederlandsche Bank Toezichtdirecteur van De Nederlandsche Bank F. Elderson

26 juli 2018

De Autoriteit Consument en Markt Bestuurslid C.M.L. Hijmans van den Bergh

14 november 2018

Het Commissariaat voor de Media Voorzitter M. de Cock Buning

18 oktober 2018

BIJLAGE I DE DEELNEMENDE ORGANISATIES

 • Het Openbaar Ministerie, daaronder mede begrepen de Rijksrecherche

 • het Centraal Justitieel Incassobureau voor zover het betreft de inning van strafrechtelijke boeten, strafrechtelijke ontnemingsmaatregelen en strafrechtelijke schadevergoedingen (CJIB)

 • De Rijksrecherche

 • De Politie

 • De Belastingdienst/Belastingen

 • De Belastingdienst/Toeslagen

 • De Belastingdienst/Douane

 • De Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst – Economische controledienst (FIOD)

 • De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU)

 • Inspectie Leefomgeving en Transport-Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD)

 • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid-Directie Opsporing (ISZW-DO)

 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit-Inlichtingen- en Opsporingsdienst (NVWA-IOD)

 • De Nederlandsche Bank (DNB)

 • De Autoriteit Consument en Markt (ACM)

 • Het Commissariaat voor de Media (CvdM)

Naar boven