ACM Werkwijze informele zienswijzen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ontvangt regelmatig verzoeken van partijen om schriftelijk een oordeel te geven over de toepassing van wetten die de ACM uitvoert of waarop zij toezicht houdt. Een dergelijke informele zienswijze is een voorlopig en informeel oordeel van de ACM. De informele zienswijze belet de ACM niet om in een later stadium een onderzoek te starten of alsnog een (andersluidend) besluit te nemen. In de praktijk blijkt dat er partijen zijn die behoefte hebben om in een vroegtijdig stadium duidelijkheid te krijgen over bijvoorbeeld de vraag of in een bepaalde situatie een vergunning of ontheffing nodig is of dat een bepaalde overeenkomst of handelwijze is toegestaan. In deze werkwijze zijn criteria opgenomen waar uw verzoek aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een informele zienswijze.

Criteria voor het geven van informele zienswijzen

Voor het in behandeling nemen en honoreren van verzoeken om informele zienswijzen hanteert de ACM de volgende criteria:

 • 1) het betreft een nieuwe rechtsvraag. Dezelfde vraag of een soortgelijke situatie moet niet al eerder beoordeeld zijn in nationale of Europese jurisprudentie of in onder andere: besluiten, richtsnoeren, informele zienswijzen of visiedocumenten van de ACM of de Europese Commissie;

 • 2) er is sprake van grote economische belangen. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • grote investeringen die met een transactie gemoeid zijn in relatie tot de grootte van de betrokken onderneming(en), of

  • het economisch belang vanuit het gezichtspunt van de verbruiker van de goederen of diensten waarop de overeenkomst of gedraging betrekking heeft, en/of

 • 3) het betreft een onderwerp dat direct de belangen van veel consumenten raakt of een onderwerp wat hoog op de maatschappelijke agenda staat, bijvoorbeeld omdat het bij een breed publiek verontwaardiging/beroering veroorzaakt; en/of

 • 4) er is sprake van een overeenkomst of gedraging die waarschijnlijk veel voorkomt c.q. de voorliggende vraag breder leeft waardoor een informele zienswijze vanwege strategische signaalwerking noodzakelijk is;

 • 5) het verzoek om een informele zienswijze heeft betrekking op een overeenkomst of gedraging die nog niet is uitgevoerd of is afgesloten;

 • 6) het moet voor de ACM mogelijk zijn om een informele zienswijze te geven op basis van de door verzoeker verstrekte informatie, dus zonder dat onderzoek door de ACM nodig is; en

 • 7) de gestelde rechtsvraag is niet hypothetisch.

Indien aan bovenstaande criteria wordt voldaan kan de ACM om capaciteitsredenen en prioriteitsstelling toch besluiten om een verzoek niet in behandeling te nemen. De ACM zal in elk geval géén informele zienswijze geven indien er een andere, meer voor de hand liggende, weg kan worden bewandeld om duidelijkheid te krijgen.

Aan welke eisen moet een verzoek voldoen?

Een verzoek tot het geven van informele zienswijzen dient schriftelijk te worden ingediend en bevat in ieder geval de volgende informatie:

 • de gegevens van de verzoeker en de contactpersoon voor de ACM;

 • de onderbouwing van het verzoek, voorzien van onderliggende stukken (voor vragen ten aanzien van de toepassing van artikel 6 van de Mededingingswet, dient een self assessment te worden meegestuurd);

 • de motivering waarom het verzoek voldoet aan bovenstaande criteria;

 • welke meegestuurde gegevens als vertrouwelijk dienen te worden aangemerkt als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur.

De ACM Werkwijze informele zienswijzen treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Naar boven