Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2019, 11147Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan Limburglaan 28 Someren

Logo Someren

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikelen 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het wijzigingsplan “Limburglaan 28 Someren” ter inzage ligt met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02017001-VS01, heeft vastgesteld en ter inzage ligt.

 

Inhoud wijzigingsplan

De bestemming van het perceel Limburglaan 28 Someren wordt gewijzigd naar de bestemming Wonen met 250m² aan bijgebouwen.

 

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

 

Stukken ter inzage

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 maart 2019 tot en met 11 april 2019 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer 0493 - 494888.

 

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of via de gemeentelijke website www.someren.nl onder het kopje bestemmingsplannen >> vastgesteld.

 

Beroep

De beroepstermijn duurt 6 weken en vangt de dag na de ter inzage legging aan. Gedurende deze termijn kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpwijzigingsplan;

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht.

 

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Voor nadere vragen over dit wijzigingsplan en/of deze procedure kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.