Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerStaatscourant 2019, 1110Ruimtelijke plannenKennisgeving verleende omgevingsvergunning realiseren mestbassin perceel Gouwe 1c te Hoogwoud.

Logo Opmeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer maken bekend dat zij op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van een mestbassin op het perceel Gouwe 1c te Hoogwoud. Voor het plan zijn de activiteiten ‘Bouwen’,  ‘Planologische afwijking op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’ en ‘Milieu, wijziging inrichting’ van toepassing.

 

Ter inzage

U kunt de omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken met ingang van 10 januari 2019 gedurende zes weken inzien bij de afdeling Ruimte & Ondernemen, Klaproos 1 te Opmeer. Tevens zijn deze stukken digitaal te raadplegen via https://www.opmeer.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl .

 

Beroep/Voorlopige voorziening

Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, hebben de mogelijkheid met ingang van 10 januari 2019 gedurende zes weken een beroepschrift in te dienen tegen de verleende omgevingsvergunning bij de Rechtbank Noord-Holland, sectie Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Tegelijk met of na het indienen van een beroepschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.