Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrielleStaatscourant 2019, 11079Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Oudeweg West, Zwartewaal

Logo Brielle

Burgemeester en wethouders van Brielle maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Oudeweg West, Zwartewaal” met ingang van vrijdag 1 maart 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (8.00 uur en 12.30 uur), Slagveld 36 in Brielle.

 

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Oudeweg West, Zwartewaal” heeft betrekking op het adres Oudeweg West 5 en de daar tegenoverliggende agrarische gronden bestemd voor een sierteeltbedrijf. De gronden hebben in de vigerende beheersverordening "Landelijk gebied" de bestemming "Agrarische doeleinden” met de subbestemming Sierteeltbedrijf. De woning aan de Oudeweg West 5 betreft de bedrijfswoning behorende bij het sierteeltbedrijf. In het ontwerpbestemmingsplan is aangegeven dat de kassen gesloopt zullen worden en de strook verharding verwijderd wordt. Het initiatief betreft het plan twee woonkavels te realiseren en de huidige bedrijfswoning om te zetten naar een burgerwoning.

 

Terinzagelegging

Gedurende de periode van zes weken (van 1 maart 2019 tot en met 11 april 2019) kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Brielle, Postbus 101, 3230 AC Brielle. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient u tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de terinzagelegging, telefonisch een afspraak te maken met het team Ruimtelijke Ordening (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling) via 0181-471111. Uw zienswijze via de e-mail kan de gemeente niet in behandeling nemen. Het ontwerpbestemmingsplan “Oudeweg West, Zwartewaal” is digitaal te raadplegen op www.brielle.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Brielle