Zaaksverdelingsreglement rechtbank Noord-Holland

Vooraf

In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de rechtbank Noord-Holland vast welke categorieën zaken er in elke zittingsplaats worden behandeld. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.

Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering.

In het proces van totstandkoming van het eerste zaaksverdelingsreglement van de rechtbank Noord-Holland in 2013 zijn verschillende ketenpartners en procespartijen geconsulteerd in het kader van een brede externe oriëntatie. In het proces van totstandkoming van dit reglement heeft het gerechtsbestuur de (plv) hoofdofficier van justitie van het parket Noord-Holland geconsulteerd over wat er in dit reglement is bepaald ten aanzien van strafzaken.

Dit reglement kent onder meer de volgende wijzigingen ten opzichte van het vorige reglement dat op 27 juli 2017 in de Staatscourant nr. 43131 is gepubliceerd:

  • Uitbreiding van de behandeling van zaaksoorten op locatie Haarlemmermeer om logistieke redenen of uit veiligheidsoverwegingen

  • Concentratie van adoptiezaken en erfrechtzaken (kanton) op locatie Alkmaar

  • Toevoeging van artikel 5: Videorechter

Bepalingen

1. Zittingsplaatsen

Het arrondissement Noord-Holland heeft de volgende zittingsplaatsen:

A. Alkmaar:

Postadres: Postbus 251, 1800 BG Alkmaar

Bezoekadres: Kruseman van Eltenweg 2, 1817 BC Alkmaar

Openingstijden: 8.30 – 17.00 uur

B. Haarlem:

Postadres: Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

Bezoekadressen: Simon de Vrieshof 1, 2019 HA Haarlem en Jansstraat 81, 2011 RW Haarlem

Openingstijden: 8.30 – 17.00 uur

C. Zaanstad:

Postadres: Postbus 1165, 1500 AD Zaandam

Bezoekadres: Rembrandtstraat 23, 1506 LS Zaandam

Openingstijden: 8.30 – 17.00 uur

D. Haarlemmermeer:

Postadres: Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

Bezoekadres: Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp

Openingstijden: 8.30 – 17.00 uur

2. Zaaksverdeling

In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die in de verschillende zittingsplaatsen in het arrondissement Noord-Holland worden behandeld.

 

ZITTINGSPLAATSEN

NOORD-HOLLAND

A

B

C

D

Bestuursrecht

 

Rijksbelastingen

 

x

   

Vreemdelingenzaken

 

x

 

x1

Wabo – milieuzaken

x

x

 

x1

Sociale zekerheid

x

x

   

Studiefinanciering

x

x

   

Ambtenarenrecht

x

x

 

x1

Lokale belastingen

x

x

   

Toeslagzaken

x

x

   

Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

x

x

   

Participatiewet

x

x

   

Wet maatschappelijke ondersteuning

x

x

   

Overige bestuursrechtelijke zaken

x

x

 

x1

Kantonzaken

 

Arbeidszaken

x

x

x

 

Agentuurzaken

x

x

x

 

Huurzaken

x

x

x

 

Consumentenzaken

x

x

x

 

Erfrecht

x

     

Pachtzaken

x

 

x

 

Curatele en mentorschap

x

x

x

 

Bewind

x

x

x

 

Mulderzaken: beroepen, verzetten tegen dwangbevel

x

x

x

 

Overige Mulderzaken

x

x

x

 

Alle overige civiele zaken (inclusief IE- en letselschade zaken) met een geldelijk belang van ten hoogste € 25.000,–

x

x

x

 

Handelzaken

Faillissementen en surseances rechtspersonen

x

x

   

Faillissementen en surseances natuurlijke personen

x

x

   

Schuldsaneringen

x

x

   

Grondzaken

x

x

   

Intellectuele eigendom met een geldelijk belang van meer dan € 25.000,–

 

x

   

Medische beroepsaansprakelijkheid

x

     

Bestuurdersaansprakelijkheid

x

x

   

Mededingingszaken

x

x

   

Aanbestedingszaken

 

x

   

Letselschade met een geldelijk belang van meer dan € 25.000,–

x

     

Vervoerszaken

 

x

   

Verzekeringszaken

x

     

Erfrecht

x

x

   

Huwelijksvermogensrecht (dagvaarding)

x

x

   

Alle overige civiele zaken van onbepaalde waarde of met een geldelijk belang van meer dan € 25.000,–

x

x

   

Familie- en jeugdzaken

Huwelijk/Partnerschap

x

x

   

Gezag, omgang, woonplaats

x

x

   

Ondertoezichtstelling

x

x

   

Uithuisplaatsing

x

x

   

Scheiding c.a.

x

x

   

Levensonderhoud

x

x

   

Adoptie

x

     

Verhaal bijstand

x

x

   

Burgerlijke stand

x

x

   

Voogdij overige

x

x

   

Jeugdwet: beroepen indicatiestelling

 

x

   

Jeugdwet: overige zaken

x

x

   

Jeugdstrafzaken

x

x

   

Erkenning/ontkenning vaderschap

x

x

   

Verdeling/verrekening

(inclusief huwelijksvermogensrecht nevenverzoeken echtscheiding)

x

x

   

Leerplichtwetzaken

x

x

x

 

Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

x

x

   

Huisverbod

x

x

   

Overige familiezaken

x

x

   

Strafrecht

Megazaken

 

x

 

x

LP – zaken

 

x

 

x

FP – zaken

 

x

 

x

PR zaken gedetineerd

x

x

 

x

PR zaken niet gedetineerd

x

x

 

x

MK zaken gedetineerd

x

x

 

x

MK zaken niet gedetineerd

x

x

 

x

Reguliere milieu- en fraudezaken (niet FP)

x

x

 

x

RC en raadkamer gevangenhouding

x

x

 

x

TBS verlengingen

x

x

 

x

Ontnemingen

x

x

 

x

Overtredingen

x

x

x

 

Raadkamerrekesten

x

x

   

Mensenhandel

 

x

 

x

Terrorismezaken

     

x

   

Landelijke concentraties

 

Luchtvaartzaken

 

x

 

x

Douanezaken (belastingen)

 

x

   

Niet EU WOTS zaken

 

x

 

x

X Noot
1

Kan om logistieke redenen of uit veiligheidsoverwegingen op locatie Haarlemmermeer behandeld worden

Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten bepaalde zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen.

In bijzondere individuele gevallen kan de rechter gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken.1

3. Indiening stukken

In de eerste bepaling van dit reglement genaamd ‘zittingsplaatsen’ is, naast en bezoekadres voor de zitting, ook aangegeven welke postbussen dienen als correspondentieadressen voor het aanbrengen van zaken of het indienen van stukken. Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die in die zittingsplaats wordt behandeld.

Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener.

4. Rolzittingen: datum en tijdstip

Locatie Alkmaar

Civiele kantonzaken: woensdag 09.30 en 10:30 uur2

Civiele zaken: woensdag 10.00 uur

Locatie Haarlem:

Civiele kantonzaken: woensdag 9.00 en 10.00 uur

Civiele zaken: woensdag 10.00 uur

Locatie Zaanstad:

Civiele kantonzaken: donderdag 10.00 uur

5. Videorechter

Vanuit locaties in het arrondissement kunnen zaken via een video verbinding met de zittingslocaties worden behandeld. In dat geval wordt aan procespartijen die mogelijkheid vóór de behandeling van de zaak ter keuze voorgelegd.

6. Verwijzingen van zaken op grond van artikel 46b Wet op de rechterlijke organisatie

Op grond van dit artikel kan de rechtbank een zaak ter verdere behandeling verwijzen naar een andere rechtbank, indien naar haar oordeel door betrokkenheid van de rechtbank behandeling van die zaak door een andere rechtbank is gewenst. Deze zaken worden verwezen naar de rechtbank Amsterdam of Den Haag.

Voor rijksbelastingzaken geldt dat verwijzing altijd plaatsvindt naar de rechtbank Den Haag omdat deze rechtbank een belastingkamer heeft, in tegenstelling tot de rechtbank Amsterdam.

7. Uitvoeringsregels

Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Bedoelde regels worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

8. Slotbepalingen

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 8 januari 2019.

Het zaaksverdelingsreglement behoeft de instemming van de Raad voor de rechtspraak. Deze instemming is verleend op 19 februari 2019.

Dit reglement wordt aangehaald als: zaaksverdelingsreglement rechtbank Noord-Holland en komt in de plaats van het zaaksverdelingsreglement zoals dat was vastgesteld door het gerechtsbestuur op 27 juni 2017 (Staatscourant 27 juli 2017, nummer 43131).

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Het reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie.


X Noot
1

In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding.

X Noot
2

Voor nadere informatie over roltijdstippen wordt verwezen naar de deelsite van de rechtbank Noord-Holland op www.rechtspraak.nl.

Naar boven