Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2019, 10736Vergunningen

Kennisgeving ontwerpprojectplan Waterwet, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In het ontwerpprojectplan waterwet ‘Selectieve Onttrekking’ is op grond van artikel 5.4 van de waterwet het besluit opgenomen tot realisatie van de Selectieve Onttrekking. Om te beoordelen of er sprake is van significante milieueffecten is een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd, op basis hiervan is geconcludeerd dat er geen MER hoeft te worden opgesteld.

Van vrijdag 1 maart tot en met donderdag 11 april 2019 kunt u een zienswijze geven op het ontwerpprojectplan waterwet en de m.e.r.-beoordeling ‘Selectieve Onttrekking’. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.

De Selectieve Onttrekking is een maatregel die de toename van zout water in het Noordzeekanaal als gevolg van de aanleg van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden moet terugdringen. Een toename van zout water in het Noordzeekanaal kan schadelijke effecten hebben op natuur, landbouw en op het toepassen van het water als koelwater en drinkwater.

De Selectieve Onttrekking is een vast (doorvaarbaar) kunstwerk dat komt te liggen in het Binnenspuikanaal ten noorden van de zeesluizen. De werking van de Selectieve Onttrekking is gebaseerd op het feit dat zout water naar de bodem zakt. Middels een opening onder in het kunstwerk wordt het zoute water via het Binnensluiskanaal naar het gemaal afgevoerd en blijft het zoete water achter in het Noordzeekanaal.

Het ontwerpprojectplan op grond van artikel 5.4, lid 1 van de Waterwet is genoemd in de bijlage bij artikel 1.1. van de Crisis- en herstelwet, zodat de bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet hierop van toepassing zijn.

Meer informatie over het project vindt u op: www.platformparticipatie.nl/selectieve-onttrekking.

Uw zienswijze is welkom

Een zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Digitaal

Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via www.platformparticipatie.nl/selectieve-onttrekking.

Mondeling

Tijdens de informatiebijeenkomst of telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99.

Post

Directie Participatie

t.a.v. ontwerpprojectplan waterwet Selectieve Onttrekking

Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Informatiebijeenkomst

Rijkswaterstaat organiseert een informatiebijeenkomst op basis van vrije inloop. Dat houdt in dat u op elk moment kunt binnenlopen. Op deze avond zijn deskundigen aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Woensdag 20 maart 2019 tussen 19.00 uur en 21.00 uur in Hotel Augusta, Oranjestraat 98, 1975 DD IJmuiden.

Stukken bekijken

Alle documenten staan vanaf 1 maart 2019 op: www.platformparticipatie.nl/selectieve-onttrekking. Op papier kunt u de stukken van 1 maart tot en met 11 april 2019 tijdens reguliere openingstijden bekijken:

  • Rijkswaterstaat

    Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem.

  • Gemeentehuis Velsen

    Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden.

  • Omgevingsdienst IJmond

    Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk.

Informatie

Meer informatie op: www.platformparticipatie.nl/selectieve-onttrekking en www.rijkswaterstaat.nl/selectieve-onttrekking (vanaf 1 maart 2019).

Vragen over de procedure? Telefoon 070 456 89 99. Voor vragen over het project kunt u ook contact opnemen met de heer W. Bulthuis, e-mail: wouter.bulthuis@rws.nl.