Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 10660Ruimtelijke plannenVOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN “VlIETWEG 4B” TE STANDDAARBUITEN EN ANTERIEURE OVEREENKOMST

Logo Moerdijk

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken, overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat een bestemmingsplan voor de Vlietweg 4B te Standdaarbuiten wordt voorbereid.

Het plangebied heeft betrekking op de locatie Vlietweg 4b te Standdaarbuiten. Op deze locatie is een intensieve kwekerij gevestigd. Het voornemen is het bestaande bouwvlak te vergroten om vervolgens uit te breiden met een bedrijfsgebouw voor de teelt van champignons, shiitake en oesterzwammen.

 

Het is nog niet mogelijk reacties tegen het bestemmingsplan naar voren te brengen. Dit komt later in de procedure wel aan de orde.

 

Zodra het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt dit gepubliceerd in de Moerdijkse Bode, op de gemeentelijke website en via www.officielebekendmakingen.nl .

 

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met mevrouw Van der Spelt van het team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, telefoon 14 0168.

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken tevens bekend dat er een overeenkomst is gesloten tussen de gemeente Moerdijk en Henris B.V. gevestigd te Standdaarbuiten. De overeenkomst is gesloten ten behoeve van de mogelijkheid tot uitbreiding van de intensieve kwekerij op de locatie Vlietweg 4b te Standdaarbuiten.

 

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 28 februari 2019 tot en met 27 maart 2019 voor iedereen ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het Gemeentelijk Informatiecentrum.

 

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

 

Zevenbergen, 19 februari 2019